11°C weather icon

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017.-2022.g.

27.04.2018.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i čl.49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 - pročišćeni tekst i 21/17), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017. - 2022. Gradonačelnik Grada Makarska dana 25. travnja 2018.g. donosi

 

O D L U K U
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017.-2022.g.

 


Članak 1.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 17. siječnja 2018. (KLASA: 351-02/18-03/0012, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2).

 

Člank 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska su Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17) i Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.g. („Narodne Novine“, broj 3/17).

Razlozi za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska
Osnovni razlozi za donošenje novog Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska su:
a) Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.,
b) Unaprjeđenje gospodarenja otpadom na području Grada Makarska.

 

Članak 3.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska je Odjel za komunalne djelatnosti Grada Makarska. Izrađivač predmetnog Plana je ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita.
Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska
Utvrđeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta:
a) Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, uspostavu reciklažnog dvorišta i dr.)
b) Programska polazišta temelje se na redu prvenstva gospodarenja otpadom: sprječavanje nastanka otpada i ponovno korištenje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, energetsku oporabu i zbrinjavanje.

 


Članak 4.
Za predmetni Plan gospodarenja otpadom zatražena je Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je nakon provedenog postupka utvrdilo da je Plan gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017.-2022. prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (KLASA: 612-07/18-58/109, URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 29. ožujka 2018.).

 

Članak 5.
U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš predmetnog Plana gospodarenja otpadom, Odjel za komunalne djelatnosti zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split,
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split,
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split,
5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
6. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
7. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
8. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
9. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
11. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5,
12. Makarski Komunalac d.o.o., Trg Tina Ujevića 1, 21300 Makarska,
13. Vodovod d.o.o., Obala Kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska,
14. Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda,
15. Općina Tučepi, Kraj 39 a, 21 325 Tučepi,
16. Općina Zagvozd, Ulica dr. Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd

Unutar propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja:
- Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za razvoj i strateško planiranje, Odjel za studijski pripremu i zaštitu okoliša, mišljenje od 21. veljače 2018. (KLASA: 351-03/18-1/12, URBROJ: 345-222/608-2018/2-AB) u kojem je navedeno da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenje od 02. ožujka 2018. (Broj: 300300201/311/GČ/ID u kojem je navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
- Makarski komunalac d.o.o., mišljenje od 05. ožujka 2018. (URBROJ: 6/03) u kojem je navedeno da nema posebnih uvjeta za zaštitu okoliša koje je potrebno dodatno uvažiti,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, mišljenje od 21. veljače 2018. (Broj: 511-12-21-2429/2-2018-H.D.) u kojem je navedeno da se potrebno pridržavati svih mjera protupožarne zaštite, važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera Procjene ugroženosti Grada Makarske.
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje od 26. veljače 2018. u kojem je navedeno da provedba Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska neće imati značajniji utjecaj na kulturna dobra,
- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 13. ožujka 2018. (URBROJ: ST-06-18-AK-668/03) u kojem je navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je da za Plan gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017.-2022.g. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan gospodarenja otpadom donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

 

Članak 6.
Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključilo je negativne utjecaje za ekološku mrežu,
2. Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
3. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
4. Obzirom na druge strategije, planove i programe, a posebno na državni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predmetni Plan gospodarenja otpadom usklađen je sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
5. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

 

Članak 7.
Grad Makarska dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 


Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Grada Makarske.

 


KLASA: 363-01/17-01/19
URBROJ:2147/01-03/3-18-34
Makarska, 25. travnja 2018. god.

 


GRADONAČELNIK

Jure Brkan dipl.oec.
 

makarska logo