13°C weather icon

Odjel za gospodarenje prostorom

PROČELNIK
Ognjen Radić dipl.ing.građ.
Tel: +385 (0)21 608 440
gospodarenje.prostorom@makarska.hr


U Odjelu za gospodarenje prostorom obavljaju se poslovi:
 

 1. organizacije prostornog razvoja Grada Makarske,
 2. pripreme i izrade akata prostornog planiranja i uređenja Grada,
 3. imovinsko-pravni vezani za upravljanje, gospodarenje i raspolaganje imovinom Grada,
 4. vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje
 5. izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja
 6. donosi prvostupanjska rješenja u svim predmetima iz djelokruga upravnog odjela
 7. evidentiranja gradske imovine u cilju njezina eko¬nomskog i svrsishodnog korištenja i zaštite,
 8. tekućeg i investicijskog održavanja imovine u vlasništvu Grada,
 9. u svezi s prometnom problematikom,
 10. nadzor nad nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima
 11. opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i otpadnim vodama,
 12. zbrinjavanja komunalnog i drugog otpada,
 13. zaštite okoliša,
 14. pripreme građevinskog zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture,
 15. uređenja plaža,
 16. donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, i drugim gradskim porezima,
 17. nadziranja rada komunalnih tvrtki Grada Makarske,
 18. koordiniranja s Pogonom za komunalnu djelatnost Grada Makarske,
 19. praćenje lokacijskih i građevinskih dozvola,
 20. izdavanja rješenja o spomeničkoj renti i slivnovodnoj naknadi,
 21. poslovi u upravnom postupku koji su propisani Zakonom o općem upravnom postupku,
 22. praćenja propisa iz djelokruga rada Odjela,
 23. predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku ,
 24. ostali stručni i administrativni poslovi vezani za poslove iz djelokruga Odjela,
 25. ostali poslovi po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika.


 

Administrativna referentica
Margita Cvitanović
Tel: +385 (0)21 608 407

 

 

a) Odsjek komunalnog redarstva

 

Voditelj Odsjeka - stručni referent
Zdravko Šarić
Tel: +385 (0)21 612 085
komunalno.redarstvo@makarska.hr

Komunalni redar – stručni referent
Zdenko Roso
Duško Rudež
Toni Skako
Mate Brstilo
Pero Gazilj
Dražen Nemčić - prometni redar
Siniša Mračević - komunalni redar za ekologiju i zaštitu okoliša
Stipe Bušelić

 

 

b) Odsjek za prostorno plansku dokumntaciju

 

Voditelj Odsjeka za prostorno plansku dokumentaciju
Tonći Vuković, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 430
tonci.vukovic@makarska.hr

Stručna savjetnica za prostorno plansku dokumentaciju i zaštitu okoliša
Sonja Duka, dipl.ing.arh.
Tel: +385 (0)21 608 412
planska.dokumentacija@makarska.hr

Stručna savjetnica za održavanje gradskih nekretnina i pripremu građenja
Jadranka Selak, dipl.ing.arh.
Tel: +385 (0)21 608 432
nekretnine@makarska.hr

 

 

c) Odsjek za komunalno gospodarstvo

 

Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo
Siniša Srzić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 443
komunalno.gospodarstvo@makarska.hr

Stručni suradnik za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i slivnovodnu naknadu
Nikša Lovreta, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 439

Stručni referent za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture
Frane Šantrić

Stručni referent za gradske poreze
Tihana Ravlić
Tel: +385 (0)21 608 428

Marina Kostanić
Tel: +385 (0)21 608 427

 

 

d) Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Vodidelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo
Dragan Srzić dipl.ing.arh.
Tel: +385 (0)21 608 406
urbanizam@makarska.hr

makarska logo