26°C weather icon

Od 01. do 29. prosinca u Makarskoj - SAJAMSKI DANI

26.11.2012.

26.11.2012.


Temeljem članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09 i 13/09), Gradonačelnik Grada Makarske dana 27. studenog 2012. godine donosiODLUKA
o proglašenju sajamskih dana


Članak 1.

U povodu božićnih i novogodišnjih blagdana proglašavaju se sajamski dani od
01. prosinca 2012.g. - 29. prosinca 2012.godine.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kisoscima, štandovima i sl., kao sastavni dio sajmenih događanja, u navedenom terminu može započeti najranije u 9.00 sati i završiti najkasnije u 24.00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Makarske“.
Klasa: 610-02/12-20/03
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-12-7
Makarska, 27. studenog 2012. g.


Gradonačelnik
Grada Makarske
Marko Ožić Bebek, dr.med.
makarska logo