21°C weather icon

Obavijest Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Makarske (27.05.2019.)

27.05.2019.

Vijeće za davanje koncesijskog

odobrenja na pomorskom dobru

           27. svibnja 2019.g.

                                              

O B A V I J E S T

 

 

            Dana 17. svibnja 2019. godine održana je sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Makarske, na kojoj su pregledani zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja pristigli po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2019. godinu Klasa:342-01/19-01/3, Ur.broj:2147/01-03/3-19-6 od 18. travnja 2019. godine.

 

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva Vijeće je utvrdilo da se za obavljanje djelatnosti komercijalno-rekreacijskih sadržaja (iznajmljivanje ležaljki i suncobrana) za:

- lokaciju broj 6 - Cvitačka - (ispred caffe bara Cubano) i

- lokaciju br. 16 - plaža Blace

javilo više podnositelja zahtjeva koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

 

            Slijedom navedenog, a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu, pozivaju se slijedeći podnositelji zahtjeva:

                                                -            AGROLINO d.o.o.

                                                -            R.I. - KONCEPT LUXURY d.o.o.

                                                -            MARKO BULJUBAŠIĆ vl. Obrta za cestovni prijev. robe i turist. usluga BULJUBAŠIĆ i

                                                -            BISTRO MORE j.d.o.o.,

 

na javno nadmetanje, koje će se održati 31.05.2019. (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s početkom u 10,00 sati.

 

Pozvani podnositelji zahtjeva na javnom nadmetanju mogu ponuditi jedinični iznos na ime naknade za davanje koncesijskog odobrenja, koji mora biti veći od iznosa propisanog Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu, odnosno Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Na javnom nadmetanju, kroz licitaciju, svaki podnositelj zahtjeva može ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava. Koncesijsko odobrenje izdaje se onom podnositelju zahtjeva koji je ponudio najveći iznos naknade.

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA

 

                                                                                                Joze Vranješ, mag.ing.el.                    

makarska logo