11°C weather icon

Obavijest o provovođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Vježbenik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti

09.03.2020.

Na temelju čl. 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.86/08., 61/11., 4 /18 i 112/19. ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci  u Grad Makarska Upravni odjel za komunalne djelatnosti na radno mjesto viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture vježbenik – 1 izvršitelj /ica, daje sljedeću  

 

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenog na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u  Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, na radno mjesto viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture vježbenik 1 izvršitelj/ica, a koji ispunjava formalne uvjete  Javnog natječaja, održat će se dana 17. ožujka 2020.godine (utorak ) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

           Kandidat koji temeljem podnesene prijave ispunjava formalne uvjete Javnog natječaja poziva se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 12,30 sati - pisano testiranje

-          u 13,30 sati – intervju

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je  povukao  prijavu na javni natječaj.

 

            Kandidat je po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti obveznan  predočiti identifikacijsku ispravu.

 

 

Područje testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata su: 

 

         Pravni izvori za pripremu kandidata :

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

2.      Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

3.      Zakon o komunalnom gospodarstvu  («Narodne novine», br. 68/18 i 110/18)

4.      Zakon o gradnji  («Narodne novine», br. 153/13, 20/17,39/19 i 125/19 )

5.      Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Makarske  (Glasnik Grada Makarske, br. 12/15.)

6.       Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18).

 

 

Klasa: 112-06/20-01/1           

Ur.broj: 2147/01-03/6-20- 11                                                      

Makarska, 9.ožujka 2020.  

 

                                                        Povjerenstvo    

za provedbu javnog natječaja za prijam u službu         

makarska logo