10°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobosti kandidata - referent komunalno-prometni redar

06.03.2020.

Na temelju čl. 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.86/08., 61/11., 4 /18 i 112/19. ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Makarsku Upravni odjel za komunalne djelatnosti Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva na radno mjesto referent komunalno-prometni redar 4 izvršitelja/ice, daje sljedeću  

 

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Makarsku, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, na radno mjesto-referent komunalno - prometni redar 4 izvršitelja/ice, a koji ispunjavaju formalne uvjete  Javnog natječaja , održat će se dana 12. ožujka 2020.godine (četvrtak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

           Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati - pisano testiranje

-          u 12,00 sati – intervju

 

          Kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli  prijavu na javni natječaj.

 

            Kandidati su po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti obvezni predočiti identifikacijsku ispravu.

 

 

Područje testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata su: 

 

         Pravni izvori za pripremu kandidata :

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

2.      Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

3.      Zakon o komunalnom gospodarstvu  («Narodne novine», br. 68/18 i 110/18)

4.      Zakon o građevinskoj inspekciji  («Narodne novine», br. 153/13 )

5.      Odluka o komunalnom redu (Glasnik Grada Makarske, br14/19)

6.       Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/18 i 14/18).

 

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja nisu obavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

 

Klasa: 112-02/20-20/2           

Ur.broj: 2147/01-03/6-20- 20                                                      

Makarska, 6.ožujka 2020.     

 

                                                     Povjerenstvo    

za provedbu javnog natječaja za prijam u službu         

makarska logo