10°C weather icon

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

07.10.2015.

 

Klasa: 112-02/15-01/62
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-10
Makarska, 06. listopada 2015.
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 09. rujna 2015. godine u „Narodnim novinama“, br. 96/15  daje sljedeću
 
OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj Grada Makarske za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalnu djelatnost u Gradu Makarskoj, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 13. listopada 2015. godine (utorak) u zgradi Grada Makarske, soba 26.
 
Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:
 
1.      Siniša Srzić, dipl.oec.
2.      Matko Lovreta, dipl.iur.
 
a prema sljedećem rasporedu:
 
-          u 09,00 sati – pisano testiranje
-          u 12,30 sati – intervju
 
Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.
 
 
Područje testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata su:
 
1.       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2.   Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
3.   Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12 i 152/14)
            4.   Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni                            
                  tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14)
 
5.   Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave    
      („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,  
      117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)
6.   Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i     
      9/13 – pročišćeni tekst).
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 18/14, 1/15 i 6/15, također su dostupni i u Obavijesti i uputama kandidatima objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske 11. rujna 2015. godine.
 
 
Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za imenovanje
pročelnika Upravnog odjela za
komunalnu djelatnost

makarska logo