13°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto referent za blagajničko poslovanje

13.05.2015.

Klasa: 112-03/15-01/2
Ur. broj: 2147/05-07-01/1-15-12
Makarska, 13. svibnja 2015.

 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br 18/14 i 1/15) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 15. travnja 2015. godine o prijmu u službu referenta za blagajničko poslovanje na određeno vrijeme daje sljedeću

 

                              OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                                             ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Upravnom odijelu za financije i proračun na radnom mjestu – Referenta za blagajničko poslovanje, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 25. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske, soba 26.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

1. Kata Antunović
2. Nađa Begović
3. Josipa Božić
4. Anita Buljubašić
5. Marija Bušelić
6. Angela Kalajžić
7. Zvjezdana Leško
8. Marijana Ursić

a prema sljedećem rasporedu:
u 09,00 sati – pisano testiranje
u 11,30 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 19/13 – pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
VIII: IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)
I. TEMELJNE ODREDBE
II: IZVORI SREDSTAVA (od čl. 29. do čl. 44.)


3. Zakon o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15)
I. OPĆE ODREDBE
II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA
III. IZRADA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA
V: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO


4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», br. 124/14)
od članka 1. do članka 22.

5. Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine», br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14)
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 7. (primici na koje se ne plaća porez na dohodak)
Članak 13. i 14. (neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici)


6. Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 9/13 – pročišćeni tekst)


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 18/14 i 1/15.


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
Oglasa za prijam u službu

makarska logo