24°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na radno mjesto dostavljač - plakatar

30.04.2020.

Klasa: 112-02/20-20/3

Ur. broj: 2147/01-06/1-20-17

Makarska, 29. travnja 2020.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik dostavljač-plakatar u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/3; URBROJ: 2147/01-06/3-20-03, objavljenog 06. ožujka 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 25/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu namještenika dostavljača-plakatara u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 06. svibnja 2020. godine (srijeda) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 12,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

            Sukladno članku 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

 

 

Podaci o plaći:

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19 i 24/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13). Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13) i iznosi 1.10, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

            Kandidatima koji pristupe testiranju će biti osigurano provođenje testiranja sukladno uputama vezano uz provođenje mjera zaštite vezano za COVID 19.

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

 

 

 

 

makarska logo