15°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - viši stručni suradnik za projekte i razvoj

17.03.2017.

Klasa: 112-02/17-01/6
Ur. broj: 2147/05-04-12/6-17-12
Makarska, 17. ožujka 2017.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i razvoj u Uredu gradonačelnika na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 03. ožujka 2017. godine u „Narodnim novinama“, br. 19/17 daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i razvoj u Uredu gradonačelnika na neodređeno u Gradu Makarskoj, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 22. ožujka 2017. godine (srijeda) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

 

1. Tamara Batinić, mag.medior.publ.

 

a prema sljedećem rasporedu:

 

- u 08,30 sati – pisano testiranje
- u 10,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15);

 

2. Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13-pročišćeni tekst, www.makarska.hr -važni akti);

 

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

 

4. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020 2014HR16M1OP001-1.2), http://www.strukturnifondovi.hr


Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. (Operational Programme Efficient Human Resources 2014 - 2020 2014HR05M9OP001-1.3), http://www.strukturnifondovi.hr

 

5. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Pravilo br. 05, Datum odobrenja travanj 2016., Verzija 2.0), http://www.strukturnifondovi.hr

 

6. Prijavni obrazac A - ESIF 2014.-2020. (Pravilo br. 05, Datum odobrenja travanj 2016., Verzija 2.0), http://www.strukturnifondovi.hr

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16 i 2/17) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za prijam u službu višeg stručnog suradnika
za projekte i razvoj
 

makarska logo