32°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - Viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza,drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete

23.08.2019.

Klasa: 112-02/19-01/3

Ur. broj: 2147/01-07/3-19-21

Makarska, 22. kolovoza 2019.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/19-01/3; URBROJ: 2147/01-07/3-19-03, objavljenog 02. kolovoza 2019. godine u „Narodnim novinama“, br. 74/19, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 29. kolovoza 2019. godine (četvrtak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 12,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18)

2.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

o   I. OPĆE ODREDBE

o   VIII: IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

3.      Zakon o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15)

o   I. OPĆE ODREDBE

o   II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

o   V. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

o   IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 

 

4.      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  

      («Narodne novine», br. 127/17)

 

 

5.      Zakon o lokalnim porezima («Narodne novine», br. 115/16 i 101/17)

○ POGLAVLJE II. POREZI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

    (od članka 20. do članka 29.)

 

 

6.      Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

o   od članka 1. do članka 22.

 

7.      Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/18 i 14/18)

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18 i 12/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

 

 

 

makarska logo