12°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranja imovine i naplatu štete

14.08.2018.

Klasa: 112-03/18-30/6

Ur. broj: 2147/01-07/1-18-5

Makarska, 14. kolovoza 2018.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka osiguranje imovine i naplatu štete u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na određeno vrijeme, a u vezi Oglasa za prijam u službu KLASA: 112-03/18-30/6; URBROJ: 2147/01-07/1-18-4, objavljenog 03. kolovoza 2018. godine daje sljedeću

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka osiguranje imovine i naplatu štete u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 23. kolovoza 2018. godine (četvrtak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 10,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

o   I. OPĆE ODREDBE

o   VIII: IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

2.      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  

      («Narodne novine», br. 127/17)

 

 

3.      Zakon o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15)

o   I. OPĆE ODREDBE

o   II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

o   V. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

o   IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 

 

4.      Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

o   od članka 1. do članka 22.

 

5.      Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine», br. 10/17 i 128/17)

o   Članak 1. – 35.

o   Članak 92.

 

6.      Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/18)

 

7.      Ovršni zakon („Narodne novine“, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)

   članak 172.

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17 i 9/18) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

oglasa za prijam u službu

makarska logo