15°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - unutarnji revizor

10.08.2015.

Klasa: 112-02/15-01/61
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-10
Makarska, 10. kolovoza 2015.

 


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje unutarnjeg revizora za prijam u službu na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 08. srpnja 2015. godine u „Narodnim novinama“, br. 75/15 daje sljedeću

 

 

                         OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                                       ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za imenovanje unutarnjeg revizora u Gradu Makarskoj, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 17. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske, soba 26.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

1. Ivo Bešker, dipl.oec.
2. Mirna Kostanić, mag.iur.

a prema sljedećem rasporedu:

u 08,30 sati – pisano testiranje
u 12,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/1 i 19/13);

2. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15);

3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 – novi zakon);

4. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“, broj 96/13);

5. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/08);


6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14);

7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14).


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 18/14, 1/15 i 6/15, također su dostupni i Obavijesti i uputama kandidatima objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske 10. srpnja 2015. godine.

 


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za imenovanje unutarnjeg revizora

makarska logo