11°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost na radno mjesto voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo

29.07.2016.

Klasa: 112-02/16-01/4

Ur. broj: 2147/05-05-03/1-16-10
Makarska, 27. srpnja 2016. g.
 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja, KLASA: 112-02/16-01/4; URBROJ: 2147/05-05-03/6-16-07, objavljenog 15. srpnja 2016. godine u „Narodnim novinama“, br. 65/16, daje sljedeću
 
 
OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj Grada Makarske za prijem u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, Grada Makarske, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 04. kolovoza 2016. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske na adresi Obala kralja Tomislava 1.
 
Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:
 
1.      Jasna Šolić Ćurković, dipl.iur.
2.      Ivana Šalinović, dipl.ing.kem. tehnologije
 
a prema sljedećem rasporedu:
 
-          u 09,00 sati – pisano testiranje
-          u 12,00 sati – intervju
 
Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.
            Kandidati su obvezni prilikom pristupanja testiranju posjedovati važeću identifikacijsku ispravu sa slikom.
 
 
Područje testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata su:
 
1.       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2.      Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
3.      Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13)
4.      Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 129/99,
59/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 1/16.
 
 
Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo

makarska logo