14°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika u Uredu gradonačelnika

21.07.2017.

Klasa: 112-02/17-20/11

Ur. broj: 2147/05-04/1-17-13

Makarska, 21. srpnja 2017.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu administrativnog tajnika u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 07. srpnja 2017. godine u „Narodnim novinama“, br. 65/17  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 27. srpnja 2017. godine (četvrtak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

 

1.      Ozana Galić, magistra politologije

2.      Martina Mustapić, magistra politologije

3.      Ivana Prgomet, magistra politologije

4.      Ivica Visković, magistar politologije

 

a prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 08,30 sati – pisano testiranje

-          u 10,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15);

 

2.      Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11)

 

3.      Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09);

 

4.      Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12)

 

5.      Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13-pročišćeni tekst, www.makarska.hr -važni akti);

 

6.      Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 12/14 i 14/14, www.makarska.hr – E-glasnik).

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17 i 11/17) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i dostavit će im se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu administrativnog tajnika

 

makarska logo