16°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - komunalni redar - referent

14.06.2019.

Klasa: 112-03/19-01/10

Ur. broj: 2147/01-03/3-19-08

Makarska, 14. lipnja 2019.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu komunalnog redara-referenta u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti  Grada Makarske, Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, na određeno vrijeme, a u vezi Oglasa za prijam u službu KLASA: 112-03/19-01/10; URBROJ: 2147/01-03/3-19-02, objavljenog 06. lipnja 2019. godine daje sljedeću

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu za prijam u službu komunalnog redara-referenta u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti  Grada Makarske, Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 19. lipnja 2019. godine (srijeda) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 10,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

 

2.      Zakon o komunalnom gospodarstvu 

      («Narodne novine», br. 68/18 i 110/18)

 

3.      Zakon o građevinskoj inspekciji («Narodne novine», br. 153/13)

 

4.      Odluka o komunalnom redu («Glasnik Grada Makarske», br. 1/18)

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18 i 12/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

Grad Makarska Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

makarska logo