27°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - čistačica javnih WC-a u vlasništvu Grada Makarske

17.05.2019.

Klasa: 112-03/19-01/3

Ur. broj: 2147/05-04-1/1-19-08

Makarska, 15. svibnja 2019.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09, 15/09, 2/17, 10/17 i 10/19)  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/19-01/3; URBROJ: 2147/01-08/1-19-03, objavljenog dana 30. travnja 2019. godine  o prijmu u službu čistačice javnih WC-a u vlasništvu Grada Makarske-  4 izvršitelja/ica, na određeno, vrijeme u trajanju 5 mjeseci daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas  za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – čistačice javnih WC-a u vlasništvu Grada Makarske, a koji ispunjavaju uvjete oglasa, održat će se dana 22. svibnja 2019. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 09.00 sati.

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Područje iz kojeg će se provesti testiranje kandidata je:

-          Opće znanje o Gradu Makarska

Za pripremu kandidati mogu koristiti Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/18 i 14/18) – samo opće odredbe

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Kandidati će prilikom provođenja testiranja biti obaviješteni o vremenu i mjestu intervjua i provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09, 15/09, 2/17, 10/17 i 10/19).

 

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

čistačice javnih WC-a

 

Oglašeno: 17. svibnja 2019.

makarska logo