15°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata – čistač/ica gradske tržnice

14.05.2017.

Klasa: 112-03/17-01/2

Ur. broj: 2147/05-08/1-17-6

Makarska, 12. svibnja 2017.

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09, 15/09 i 2/17)  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/17-01/2; URBROJ: 2147/05-08/1-17-1, objavljenog dana 28. travnja 2017. godine  o prijmu u službu čistačice gradske tržnice -  1 izvršitelja/ica, niža stručna sprema ili osnovna škola, na određeno, vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – čistačice gradske tržnice, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 19. svibnja 2017. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 09.00 sati.

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Područje iz kojeg će se provesti testiranje kandidata je:

-          Opće znanje o Gradu Makarska

Za pripremu kandidati mogu koristiti Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13) – samo opće odredbe

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Kandidati će prilikom provođenja testiranja biti obaviješteni o vremenu i mjestu provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09 i 2/17.

 

 

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

čistačice gradske tržnice

 

 

 

makarska logo