- weather icon

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

04.07.2018.

 Klasa: 112-02/18-20/1

Ur. broj: 2147/01-05/2-18-10
Makarska, 03. srpnja 2018.
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeku za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 13. lipnja 2018. godine u „Narodnim novinama“, br. 54/18  daje sljedeću
 
OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeku za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na neodređeno, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 10. srpnja 2018. godine (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.
 
Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:
 
-          u 08,30 sati – pisano testiranje
-          u 09,30 sati – intervju
 
Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata su:
 
  1. ZAKON O GRADNJI („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.)
  2. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.)
  3. ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“ broj 153/13.)
  4. ZAKON O POSTUPANJU SA NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17.)
  5. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU („Narodne novine“ broj 47/09.)
  6. PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA („Narodne novine“ broj 112/17., 34/18.)
  7. PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE („Narodne novine“ broj 46/18.)
 
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17 i 9/1811/17) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).
 
Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 
 
Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
natječaja za prijam u službu
 

 

makarska logo