13°C weather icon

Obavijest o javnoj raspravi o novom Prijedlogu izmjena i dopuna PPPUG-a Makarske, Izmjena i dopuna UPU-a Makarska – Zapad 2, UPU-a Biloševac 4, te o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš za istu prostorno-plansku dokumentaciju

12.12.2019.

Sukladno članku  97. Zakona o  prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  obavještavamo vas da  je Grad Makarska, Odlukom Gradonačelnika, klasa: 350-02/15-20/4, ur.broj: 2147/01-05-02/2-19-1052, od 10. prosinca 2019. godine

 

O B J A V I O

JAVNU RASPRAVU SA JAVNIM UVIDOM

 

 

- u novi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske (2. ponovna jav.raspr.)

- u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke   

  zone Makarska – Zapad 2,

- u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Biloševac 4, te

- u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 2 i Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Biloševac 4.

 

Javna rasprava o predmetnoj planskoj dokumentaciji i Strateškoj studiji organizirat će se od 20. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. godine, u Gradskoj vijećnici, u prizemlju zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10,oo do 14,oo sati.

 

Javno izlaganje o predmetnoj planskoj dokumentaciji i Strateškoj studiji održat će se dana 10. siječnja 2020. g., s početkom u 12 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički dijelovi s obrazloženjima svih Prijedloga planske dokumentacije, zajedno sa Studijom, a isto će biti objavljeno i na službenim stranicama Grada Makarske, na adresi www.makarska.hr , pod poveznicom „Prostorno planska dokumentacija – postupci u tijeku“.    

Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

Nositelju izrade, odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, sve zainteresirane  osobe, svoje prijedloge i primjedbe na plansku dokumentaciju kao i na Studiju, mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 20. siječnja 2020. godine. Mišljenja, primjedbe, prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže podatke i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Pismena slati na adresu:

 

GRAD MAKARSKA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, uz naznaku „Primjedbe, prijedlozi – javna rasprava“.

 

                                                                                                   

 

makarska logo