14°C weather icon

Obavijest korisnicima financijskih potpora Grada Makarske: Do 28. veljače rok za dostavu izvješća o namjenskom trošenju sredstava

25.01.2018.

Temeljem sklopljenih ugovora u 2017. godini, a sukladno člancima 37. i 38. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 23/17) svi korisnici financijskih potpora Grada Makarske dužni su dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava. Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima - opisno i financijsko izvješće, zaključno s 28. veljače 2018.
Obrasci se mogu preuzeti na Internet stranici Grada na poveznici makarska.hr/hr/drustvene-djelatnosti/51

 

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr. U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa/projekta/manifestacije, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih), te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Podsjećamo kako je prema istom Pravilniku (članci 53. i 54. ) korisnik financiranja obavezan voditi precizne i redovite račune, koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), korisnik je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora nadležnog ministarstva i svim vanjskim revizorima da vrše provjeru i ispitivanje dokumenata, te da po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.


 

makarska logo