17°C weather icon

Obavijest i upute kandidatima za pročelnika za komunalne djelatnosti

11.09.2015.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

o javnom natječaju Klasa: 112-02/15-01/62, Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-01 objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 96 od 09. rujna 2015. godine za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarska. Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 17. rujna 2015. godine
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Opis poslova radnog mjesta – pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost

Obavlja sljedeće poslove:
- vodi upravni i neupravni postupak i rješava o upravnim stvarima za koje ima ovlasti na temelju opisa poslova radnog mjesta koje obavlja,
- upravlja Odjelom u skladu sa zakonom,
- predstavlja Odjel i organizira rad unutar Odjela,
- potpisuje akte i materijale Odjela,
- sudjeluje u rješavanju poslova iz djelokruga Odjela,
- izrađuje izvješća i druge analitičko-stručne materijale i akte za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća,
- odgovara za zakonit rad i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka unutar Odjela,
- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika.

 

Provjera znanja i sposobnosti:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svih područja na provedenom pisanom testiranju.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
- Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10,143/12 i 152/14)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)
- Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst)

 

Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
O vremenu i mjestu testiranja kandidati će naknadno biti obaviješteni putem web stranice Grada Makarska www.makarska.hr i putem oglasne ploče Grada Makarska na adresi Obala kralja Tomislava 1, Makarska, u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Makarska, najkasnije pet dana prije testiranja.Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za imenovanje
pročelnika Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti

 

makarska logo