9°C weather icon

Nova vodosprema Makar puštena u rad

20.04.2009.

22.4.09.

Dana 20. travnja 2009. u mjestu Mlinice gradonačelnik Marko Ožić Bebek pustio je u rad crpnu stanicu Vrutak i tlačni cjevovod od crpne stanice Vrutak do vodospreme Makar u nazočnosti medija, djelatnika Vodovoda d.o.o. Makarska, predstavnika izvođača radova Konstruktor inženjeringa d.d. i Cestara d.o.o., predstavnika nadzora Akvedukta d.o.o i predstavnika projektanta Hidroinga d.o.o. Gradonačelnik Bebek istaknuo je važnost crpne stanice i tlačnog cjevovoda, koji će opskrbljivati vodospremu Makar. Crpna stanica je kapaciteta 20 litara u sekundi što osigurava dnevnu akumulaciju vode od 1700 kubnih metara, a omogućit će dostatnu opskrbu 8000 potrošača.
Pola sata nakon puštanja u rad crpne stanice Vrutak i tlačnog cjevovoda od crpne stanice Vrutak do vodospreme Makar upriličeno je i puštanje u rad vodospreme Makar. Prisutnima se obratio direktor Vodovoda d.o.o. Makarska Ivo Andrijašević koji je istaknuo važnost vodospreme Makar – opskrba Makra vodom , a još ove godine, izgradnjom cjevovoda od vodospreme Makar do Velikog Brda u dužini od 1950 metara, opskrbljivat će V. Brdo i Puhariće te stambenu zonu Sjever 2.
Nazočnima se obratio i direktor Hrvatskih voda VGO Split g. Anđelko Drnas.
Gradonačelnik Marko Ožić Bebek naglasio je važnost izgradnje ove vodospreme ne samo za mjesto Makar već i za Puhariće te Veliko Brdo. Osvrnuo se i na posebnost njenog položaja – ispod ponositog Biokova s prekrasnim pogledom na Makarsku i more. Simboličnim presjecanjem vrpce vodosprema Makar svečano je puštena u rad.
Nakon službenog dijela programa u mjesnom domu upriličena je zabava uz klapu Srdela i prigodni domjenak za sve nazočne.


VODOOPSKRBNI SUSTAV ZA NASELJA MAKAR, STAMBENU ZONU „SJEVER 2“, VELIKO BRDO I PUHARIĆE
Izgrađena je crpna stanica „Vrutak“, tlačni vod od crpne stanice „Vrutak“ do vodospreme „Makar“ i vodosprema „Makar“.
Ukupno je uloženo 5.022.535,00 kn
Grad Makarska je osigurao 3.938.535,00 kn
Hrvatske vode Zagreb su uložile 884.000,00 kn
Splitsko-dalmatinska županija je uložila 200.000,00 kn

Crpna stanica je kapaciteta 20 litara/sek. što daje dnevnu akumulaciju vode od 1.700 m3, što je dostatno na opskrbu 8.000 stanovnika – potrošača.
Izgrađena je kompletna vodoopskrbna mreža za neselje Makar, a postavljen je za sada i 21 priključak.
Investitor je „Vodovod“ d.o.o. Makarska po dobivenom ovlaštenju od Grada Makarske.
Sredstva su osigurana u proračunu Grada Makarske iz namjenskih sredstava koja plaćaju potrošači vode u visini od 1,00 kn po utrošenom m3 vode, te iz naknada koje se prikupljaju za nove priključke.
Sredstva Hrvatskih voda su također namjenska iz naknade za korištenje voda koju plaćaju potrošači vode.
U 2009. godini slijedi izgradnja cjevovoda od vodospreme „Makar“ do Velikog Brda, u dužini od 1.950 metara za što su osigurana sredstva u proračunu Grada Makarske za 2009. godinu.
Sasvim je realno da se u 2009. godini izgradi i cjevovod do naselja Puharići u dužini od 1.000 metara.
Projektant: „HIDROING“ d.o.o. Split
Revizija statike: „IGH“ – Split
Nadzor: „AKVEDUKT“ d.o.o. Split
Izvođači radova: „KONSTRUKTOR – INŽENJERING“ d.d. – Split (za vodospremu),
„CESTAR“ d.o.o. Split (za crpnu stanicu „Vrutak“ i tlačni cjevovod)
Sustav daljinskog nadzora i upravljanja: „ELEKTROMEHANIKA MARINE“ d.o.o. Rijeka


makarska logo