3°C weather icon

Natječaj za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede

25.02.2013.

26.2.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

raspisuje

N A T J E Č A J
za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2013.

I Natjecati se mogu:
a) fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i imaju poljoprivrednu proizvodnju i ulaganja na području Splitsko-dalmatinske županije.

II Uvjeti kreditiranja:
a) iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:
- nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;
- uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;
- nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.
b) maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;
c) Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:
- za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;
- za sve ostale namjene do 70% ;
- za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.
d) Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka(ovisno o vrsti ulaganja)
e) Poček 0 – 3 godine (ovisno o vrsti ulaganja)
f) Kamatna stopa
- 3% za strateška područja;
- 5% za ostala područja.


III Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati sljedeće namjene:
a) Stočarska proizvodnja
- uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatske poljoprivredne agencije ;
- proizvodnja mlijeka;
- proizvodnja mesa;
- proizvodnja jaja i meda.
b) Voćarstvo i vinogradarstvo;
c) Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;
d) Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja;
e) Akvakultura i gospodarski ribolov;
f) Poljoprivredna oprema i mehanizacija;
g) Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;
h) Programi razvitka turizma na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.


IV Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže:
a) Fizičke osobe
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;
- dokaz o upisu u ARCOD sustav (evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta)
- troškovnik, a za ulaganja čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;
- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
- mišljenje Poljoprivredne savjetodavne službe ili Hrvatske poljoprivredne agencije(za nabavu stoke) o opravdanosti traženog ulaganja;
- potvrda nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branitelje koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

b) Pravne osobe
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;
- dokaz o upisu u ARCOD sustav(evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta)
- investicijski program(elaborat) u dva primjerka;
- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
- bilancu i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;
- izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;
- mišljenje Ureda državne uprave u jedinici regionalne samouprave nadležnog za poslove poljoprivrede o opravdanosti traženog ulaganja;
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.


V Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.
Ovaj natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr


VI Natjecatelji sa web stranice županije: www.dalmacija.hr preuzimaju pripadajuće obrasce sa uputom, nakon čega se javljaju djelatnicima nadležnih ispostava Poljoprivredne savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije za dobivanje mišljenja i obradu zahtjeva.


VII Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije, 21000 Split, Domovinskog rata 2, s naznakom «Prijava za natječaj za razvitak poljoprivredne proizvodnje i agroturizma» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split , soba broj 15.


VIII Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati i zakonsko pravo na kredit ne postoji.


IX Tijekom postupka za izbor poduzetničkih projekata Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.


X O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.
makarska logo