12°C weather icon

NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske

09.03.2010.

GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska


Klasa: 940-01/10-10/2
Ur . broj: 2147/05-05/1-10-2
Makarska, 05. ožujka 2010.


Temeljem članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/09) te članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08, 38/09 i 153/09), a sukladno zaključku Gradskog vijeća Grada Makarske, klasa 053-01/09-10/986, ur. broj: 2147/05-05/1-09-7 od 21. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Makarske, dana 05. ožujka 2010. godine, donio je sljedeći


N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske

Prodaje se građevinsko zemljište:

Ad. 1.

- dio čest. zem. 352/1, upisano u z.u. 2726 k.o. Makarska Makar, na predjelu Donje luke u Makarskoj (na plaži kod hotela Dalmacija) i to dio od 1.583 m2 (1583/3928 dijela), prikazan u skici terena br. 03/2010 izrađenoj 26. veljače 2010. godine od ovlaštenog geodetskog ureda Skalina d.o.o. Lokva Rogoznica.

Ad. 2.

- dio čest. zem. 299/1 upisano u z.u. 385/3 k.o. Makarska Makar, u naravi parking iza poslovne zgrade zv. Merces u Makarskoj, i to dio od 346 m2 (346/600 dijela), prikazan u skici terena br. 04/2010 izrađenoj 26. veljače 2010. godine od ovlaštenog geodetskog ureda Skalina d.o.o. Lokva Rogoznica.

Početna prodajna cijena:
- za zemljište pod Ad.1. je 11.400.000,00 kn (slovima: jedanaest milijuna i četiristo tisuća kuna);
- za zemljište pod Ad.2. je 1.211.000,00 kn (slovima: jedan milijun i dvjesto jedanaest tisuća kuna);

Ponude na natječaj zainteresirani kupci podnose pismeno uz plaćanje jamčevine u iznosu 5 % od početne cijene na račun Grada Makarske broj 2390001-1824900000, HPB Zagreb (s pozivom na br. za fizičku osobu 22-7757-JMBG, te pravnu osobu 21-7757-MB).

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana, na adresu:
GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
s naznakom: - ponuda za kupnju zemljišta, ne otvaraj -

Ponuda treba sadržavati:
- podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, odnosno puni naziv i sjedište firme),
- iznos ponuđene cijene,
- izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno dokaz o državljanstvu s
preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu,
- dokaz o plaćenoj jamčevini s brojem računa na koji će biti izvršen povrat iste.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz
udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja.

Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti zaključiti s Gradom Makarskom ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine. U protivnom smatrat će se da je ponuditelj odustao od ponude u kojem slučaju gubi pravo na povrat jamčevine.

Sve troškove u svezi s prometom predmetne nekretnine u cijelosti snosi kupac.
Grad Makarska zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično bez ikakve obveze prema ponuditeljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Grad Makarska
makarska logo