3°C weather icon

Natječaj za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

22.03.2008.

25.3.08.

Na temelju članka 18. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (Glasnik Grada Makarske br. 4/08) i Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Makarske o raspisivanju javnog natječaja za kupnju stanova iz Programa POS-a, s 33. sjednice od 19. 03. 2008.god., raspisuje se


N A T J E Č A J
za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje


I/


Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova koji se rade prema Programu društveno poticane stanogradnje.
Nositelj investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a komunalnu infrastrukturu osigurava Grad Makarska
Cijena stana prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ne može biti veća od 980 EUR/m2, od čega kupac plaća najmanje 15% prigodom sklapanja predugovora o kupoprodaji, a ukupni rok otplate preostalih 85% iznosa, uključujući i mogući poček od 1 godine, ne može biti duži od 31 godinu od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Veličina stana kojeg podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova njegovog obiteljskog domaćinstva i to:

1 osoba.................................................do 50 m2,
2 osobe.................................................do 65 m2,
3 osobe.................................................do 80 m2,
4 osobe.................................................do 90 m2,
5 osoba.................................................do 100 m2,

svaki slijedeći član kućanstva + 10 m2, uz napomenu da uslijed ispunjenja uvjeta građenja može doći do odstupanja u površini stana (+ /- 10%).
Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je ispunjavanje kriterija za odobravanje bankovnog kredita kupcu-podnositelju zahtjeva koje određuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim u Ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenom između APN-a i poslovne banke (PBZ) koja financijski prati gradnju stanova iz programa POS-a na području Grada Makarske.


II/


Na natječaj za kupnju stana iz Programa POS-a može se prijaviti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Makarske ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti, odnosno ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju odgovarajući stan ili kuću, uz daljnji uvjet da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi.
Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva dužan uzdržavati po zakonu.
Neodgovarajućim stanom – kućom smatra se kuća – stan koji nije primjereno opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja), ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje ( vlaga i slično), veličine manje od 35 m2 za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu manje od 10 m2.


III/


Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:
1. vrijeme prebivanja na području grada Makarske za podnositelja zahtjeva,
2. imovinsko stanje za podnositelja zahtjeva i članove njegova obiteljskog domaćinstva,
3. stambeni status,
4. uvjeti stanovanja,
5. životna dob podnositelja zahtjeva,
6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
7. djeca na školovanju,
8. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
9. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva,
10. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
11. invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva.
Bodovi dobiveni prema navedenim kriterijima se zbrajaju, te se na osnovu njih utvrđuje redoslijed na listi reda prvenstva.


IV/


Zahtjev za kupnju stana podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti na portirnici Gradske uprave Grada Makarske, Obala Kralja Tomislava 1, svakog radnog dana od 7-15 sati.


Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće isprave:

· presliku domovnice,
· uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog
domaćinstva iz kojeg će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području Grada Makarske,
· dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status i to: ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom ovjeren kod javnog bilježnika ili ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu-kući ili ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod treće osobe (ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva nema u vlasništvu kuću-stan), odnosno vlasnički list ili posjedovni list ili ugovor o kupoprodaji ili darovanju ili rješenje o nasljeđivanju za stan ili kuću, te rješenje o komunalnoj naknadi ili stambenoj pričuvi (ako je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva vlasnik neodgovarajućeg stana-kuće),
· vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva,
· dokaz o visini primanja za sebe i za članove obiteljskog domaćinstva u 2007.godini (potvrda ili PK-1 ovjerena pečatom i potpisom poslodavca),
· ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva ili ovjereni preslik radne knjižice,
· uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva,
· uvjerenje-potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine,
· dokaz o školovanju djece, potvrda škole, odnosno fakulteta,
· dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena svjedodžba ili diploma, odnosno ovjerena preslika podataka iz radne knjižice o stručnoj spremi-zanimanju),
· potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja o vremenu provedenom u Domovinskom ratu,
· rješenje Invalidske komisije Mirovinsko invalidskog osiguranja za podnositelje zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva koji su invalidi,
· potvrdu Grada Makarske da podnositelj zahtjeva i član njegovog obiteljskog domaćinstva nisu otkupili, odnosno stekli u vlasništvo stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.


V/


Zahtjevi s propisanim ispravama podnose se Povjerenstvu za provedbu programa POS-a na području Grada Makarske, a predaju se u pisarnici Gradske uprave Grada Makarske (soba br. 6), Obala Kralja Tomislava 1 ili putem pošte na adresu Grad Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, s naznakom “Natječaj za stanove POS-a”.
Rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana računajući od dana objave Natječaja u listu “Makarsko primorje”.
Zahtjevi za kupnju stana pristigli van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje, kao ni nepotpuni zahtjevi koji ne budu nadopunjeni u roku od 15 dana od pismenog poziva da se to izvrši.


VI/


Na temelju zaprimljenih zahtjeva po natječaju Povjerenstvo će utvrditi prijedlog liste reda prvenstva.
Prijedlog liste reda prvenstva objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Makarske (www. makarska. hr.) , kao i u listu “Makarsko primorje”.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni prijedlog liste reda prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na listu, a prigovori se dostavljaju Gradskom poglavarstvu Grada Makarske u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva u listu “Makarsko primorje”.

Konačnu listu prvenstva utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Makarske, a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada, kao i u listu “Makarsko primorje”.
Konačna lista reda prvenstva dostavlja se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama radi prodaje stanova po utvrđenom redu prvenstva.Klasa: 021-01/2008-01/5852/7 Gradsko poglavarstvo Grada Makarske
Makarska, 25. 03. 2008.god. predsjednik
Marko Ožić Bebek, dr.med.

makarska logo