19°C weather icon

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske galerije Antuna Gojaka u Makarskoj

16.09.2012.

17.9.2012.

Na temelju članka 28. Zakona o muzejima („NN“ br. 142/98, te 65/09) i članka 15., 16., 17. i 18. Statuta Gradske galerije Antuna Gojaka(„Glasnik“ Grada Makarske br. 11/99) Grad Makarska raspisuje dana 4. rujna 2012.N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja Gradske galerije Antuna Gojaka
u MakarskojTraženi uvjeti:
- za ravnatelja galerije može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski, i diplomski sveučilišni studij;
- ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
- ili specijalistički diplomski stručni studij;
najmanje pet (5) godina rada u muzejskoj struci.

- ili je stekla stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07.) te da istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset (10) godina rada u kulturi..

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti
- životopis
- domovnicu (presliku)
- diplomu o završenoj VSS
- uvjerenje o radu u muzejskoj struci pet (5) godina ili deset (10) godina rada u kulturi
- uvjerenje o nekažnjavanju, nadležnog suda

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave istog u Narodnim novinama.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba poslati na adresu:
Grad Makarska
( natječaj za ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak u Makarskoj)
Obala kralja Tomislava br. 1
21 300 Makarska

O rezultatima natječaja te izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Klasa: 112-07/12-70/03
Ur.br: 2147/05-04/1-12-1
Grad Makarskamakarska logo