19°C weather icon

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Makarska

07.11.2018.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18) članka 15. Statuta Gradskog muzeja Makarska (Glasnik Grada Makarske br. 11/99), Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Makarska

 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima i Statutom Muzeja:

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućom području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

            Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

 

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 - domovnicu (izvornik ili ovjereni preslik),

 - dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome),

 - životopis,

 - dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik),

- prijedlog program rada Gradskog muzeja Makarska za četverogodišnje razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/2008).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“ na adresu:

Grad Makarska

Obala kralja Tomislava br. 1

21300 Makarska

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Obavijest o ishodu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

KLASA: 612-05/18-01/8

UR. BROJ: 2147-01/06/5-18-01

U Makarskoj, 31. listopada 2018.                                                                 Gradonačelnik

                                                                                                                Jure Brkan dipl. oec.

makarska logo