- weather icon

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Makarska

16.03.2017.

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», br. 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09) i članaka 21. i 22. Statuta Gradske knjižnice Makarska, Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Makarska

 

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.


Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- Životopis,
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- Diplomu o stručnoj spremi,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za knjižničara,
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Kandidati su dužni uz prijavu priložiti plan i program rada Gradske knjižnice Makarska za četverogodišnje razdoblje na koje se imenuje ravnatelj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a po istom postupku.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama". Informacija o natječaju će biti objavljena na internetskim stranicama Grada Makarske i na Oglasnoj ploči Gradske knjižnice Makarska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Gradska knjižnica Makarska
Don Mihovila Pavlinovića br. 1
21300 Makarska
S naznakom «Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Makarska».

 


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena natjecateljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Predsjednik Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Makarska
prof. Ivo Selak
 

makarska logo