19°C weather icon

Natječaj za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija 2018./2019.

29.10.2018.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. listopada 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

  raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

 

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente umjetničkih sveučilišnih studija –

      1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

     djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

     www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i

- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

   fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

   svih položenih ispita (student višeg semestra) i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

                                                                                              GRAD MAKARSKA

                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                              Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/18-01/7

URBROJ: 2147/01-06/1-18-1

Makarska, 29. listopada 2018.

 

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznicimakarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

makarska logo