14°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

11.10.2019.

              Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2019. godine raspisuje

 
 
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja
grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.
 
I. Grad Makarska će dodijeliti petnaest (15) studentskih stipendija studentima u deficitarnim
   fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije
 raspisivanja natječaja za stipendije,
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i
- studenti koji su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta za Grad Makarsku i to:
 
  1. Edukacijsko - rehabilitacijski (smjerovi: logoped i edukator – rehabilitator),
  2. Farmaceutsko - biokemijski (smjerovi: farmacija i medicinska biokemija),
  3. Medicinski,
  4. Prirodoslovno-matematički (smjerovi: fizika, informatika i matematika) i
  5. Veterina.
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim fakultetima – 1.000,00 kuna
      mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).
 
IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od
     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče
     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za
     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.
    
V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene
     djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,
     www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
 
1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
4. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine
    fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezno):
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde).
 
VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:
1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci Gradonačelnika Grada Makarske,
2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena
   svih položenih ispita (student višeg semestra) i
3. socijalni položaj.
 
VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
 
Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.
 
IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.
 
 
GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik
Jure Brkan, dipl. oec.
 
KLASA: 602-01/19-01/10
URBROJ: 2147/01-06/1-19-1
Makarska, 11. listopada 2019.
makarska logo