14°C weather icon

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

28.10.2016.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 28. listopada 2016. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti dvanaest (12) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

  raspisivanja natječaja za stipendije,

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta i

- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 10/16).

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja –

      800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

    djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

    www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,

5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve članove

  zajedničkog kućanstva i potvrdu o visini dohotka za 2015. godinu za sve članove 

  zajedničkog kućanstva izdanu od Porezne uprave,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku pomoć

  od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji više djece i

- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

   fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. socijalni položaj i

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

   svih položenih ispita (student višeg semestra).

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

                                                                                               GRAD MAKARSKA

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                               Tonći Bilić, ing.

KLASA: 604-02/16-20/4

URBROJ: 2147/05-04-12/1-16-1

Makarska, 28. listopada 2016.

 

Obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

makarska logo