16°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.

10.11.2014.

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 13/14) Gradonačelnik Grada Makarske dana 10. studenog 2014. godine raspisuje
 
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja
grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.
 
I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije
 raspisivanja natječaja za stipendije,
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta i
- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 6. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada
 Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 2/2010, 10/2010 i 7/2013).
 Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:
- samac do ........................................................................ 1.200,00 kuna,
- dvočlana obitelj do ........................................................ 2.000,00 kuna,
- tročlana obitelj do .......................................................... 2.500,00 kuna
- obitelj s više od četiri člana cenzus prihoda za
 svakog dodatnog člana povećava se za 500,00 kuna .....    500,00 kuna.
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja –
      800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).
 
IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od
     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče
     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Odjel za društvene
     djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.
 
V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Odjelu za društvene djelatnosti
    Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, www.makarska.hr)
    kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:
 
1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na svučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:
- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve članove
 zajedničkog kućanstva i potvrdu o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove 
 zajedničkog kućanstva izdanu od Porezne uprave,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku pomoć
 od drugog roditelja),
- dokaz da je kandidat iz obitelji više djece i
- svjedodžbe posljedne četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine
   fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.
 
VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:
1. socijalni položaj i
2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena
   svih položenih ispita (student višeg semestra).
 
VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
 
Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.
 
IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.
 
 
                                                                                                GRAD MAKARSKA
 
KLASA: 604-02/14-20/1
URBROJ: 2147/05-06/1-14-5
Makarska, 10. studenog 2014. god.
 
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

 

makarska logo