24°C weather icon

Natječaj za dodjelu sredstava iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu

10.02.2013.

11.2.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za gospodarstvo,
razvitak i europske integracije
Klasa:402-01/13-01/160
Ur.broj: 2181/1-05-13-1
U Splitu, 8. veljače 2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE
raspisuje
NATJEČAJ

za dodjelu sredstava iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu

I. Programom se odobravaju sredstva za:
AKTIVNOST A): Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda;
AKTIVNOST B): Sufinanciranje troškova osnivanja i početnog rada novoosnovane poljoprivredne zadruge;
AKTIVNOST C): Sufinanciranje rada udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva (LAG-a) u skladu s LEADER pristupom;
AKTIVNOST D): Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji;
AKTIVNOST E): Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje HACCP sustava, uvođenje Global Gap standarda;
AKTIVNOST F): Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva;
AKTIVNOST G): Promidžba i marketinška priprema proizvoda.

II. Potrebna dokumentacija:
Dokumentaciju za natječaj za dodjelu sredstava iz „Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje“ s podrobnijim informacijama i razrađenim uvjetima i elementima iz ovog natječaja, obrazac Prijave za natječaj te Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti može se preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Pododsjek za ribarstvo i ruralni razvoj, Domovinskog rata 2/1, 21 000 Split, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, soba br. 134, tel: 021/400 072 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr
.
III. Korisnici sufinanciranja mogu biti:
za aktivnost a)
- pravna i fizička osoba u sustavu PDV-a (poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje je registrirano (ima odobrenje) za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (u vidu rješenja nadležnog ureda za jednog njezinog člana); obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, te obrti i trgovačka društva s registriranom djelatnosti seoskog turizma); poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama ( NN br. 34/11);
za aktivnost b)
- poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama (NN br.34/11);
za aktivnost c)
- udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva koje su registrirane sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02);
za aktivnost d)
- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik proizvođača sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda („Narodne novine“ broj 139/10); pravna i fizička osoba koja ima povlasticu ta uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine“ broj 56/10, 55/11);
za aktivnost e)
- pravna i fizička osoba-poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, te obrti i trgovačka društva s registriranom djelatnosti seoskog turizma; poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama
(NN br. 34/11);
za aktivnost f)
- pravna i fizička osoba u sustavu PDV-a (poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama ( NN br. 34/11);
za aktivnost g)
- pravna i fizička osoba (poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama ( NN br. 34/11).

IV. Prijava treba sadržavati sve elemente iz Dokumentacije za natječaj iz točke II. ovog natječaja, koji moraju biti dostavljeni na način i redoslijedom određenim u Dokumentaciji za natječaj. Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet natječaja, neće se razmatrati.

V. Prijava na natječaj se podnosi na propisanom obrascu Prijave s pripadajućem dokumentacijom, na protokol županije, soba br. 15. ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu sredstava iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2013., 21000 Split, Domovinskog rata 2/1, s naznakom „Prijava za natječaj za dodjelu sredstava iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje“.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Obavijesti o objavljivanju javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.

VI. Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu sredstava iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2013.

VII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

VIII. Sufinanciraju se projekti koji su realizirani ili će se realizirati u tekućoj godini i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz 2013. godine.

IX. Podnositelji čije prijave udovoljavaju gore navedenim uvjetima o tome će biti obaviješteni u primjerenom roku.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
makarska logo