3°C weather icon

Natječaj za dobivanje financijskih podrški za građanske inicijative "Naš doprinos zajednici"

17.03.2013.

18.3.2013.

Zaklada "Kajo Dadić" raspisala je 15. ožujka 2013. godine Natječaj za dobivanje financijskih podrški za građanske inicijative "Naš doprinos zajednici", a sukladno novim kriterijima natječaja.

Organizacije koje se mogu prijaviti na natječaj jesu udruge, zaklade, ustanove kao što su škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi te mjesni odbori, a imaju registrirano sjedište djelovanja u sljedećim županijama: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i/ili Dubrovačko-neretvanska.

Visina financijske podrške je do 15.000 kn, a rok prijave je do 31. listopada 2013. godine.

Tekst natječaja dokumenti za prijavu kao i ostali dokumenti mogu se naći na Internet stranicama Zaklade ‘Kajo Dadić’ www.zaklada-dadic.hr.
Za detaljnije informacije možete se obratiti na tel: (021) 782-974, fax: (021) 782-975 ili na e-mail: natjecaj@zaklada-dadic.hrZaklada "Kajo Dadić" 15. ožujka 2013. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske inicijative u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva u 2013. godini


CILJ NATJEČAJA
 podrška građanskim inicijativama odnosno akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala


OČEKIVANI REZULTATI
 osmišljeno 15 građanskih inicijativa u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici
 povećana aktivnost građana kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu građanske
inicijative
 iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz uključivanje lokalnog javnog i profitnog sektora


A/ VRSTA PRIJAVE – VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE – ROK PRIJAVE – TRAJANJE
POTPORE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva zaključila je sa Zakladom "Kajo Dadić" dana 14. studenog 2012. godine Sporazum o partnerstvu u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj za provođenje građanskih inicijativa na regionalnoj razini, odnosno za područje sljedećih županija: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.
Na temelju tog Sporazuma Zaklada "Kajo Dadić" raspisuje 15. ožujka 2013. g. natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim inicijativama koje se provode u lokalnim zajednicama.
Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH s inicijativom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane grupe građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji. Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i/ili Dubrovačko-neretvanske županije.
Visina financijske potpore: do Kn 15.000,00
Zaklada će ovom financijskom podrškom omogućiti sufinanciranje do 75% vrijednosti građanske inicijative, a najviše do Kn 15.000,00. Preostali iznos sredstava organizacija prijavitelj treba samostalno prikupiti iz drugih izvora. U slučaju da organizacija-prijavitelj prikupi manji iznos od onog potrebnog za ostvarenje najvišeg iznosa sufinanciranja, iznos sufinanciranja bit će najviše 3 puta viši od iznosa sredstava prikupljenih iz drugih izvora.
Broj podrški koje će se odobriti: do 15 podrški
Rok prijave: kontinuirano do 31. listopada 2013.g.
Trajanje građanske inicijative: do 3 mjeseca


B/ UVJETI PRIJAVE
Broj prijava: Svakoj organizaciji iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i/Ili Dubrovačkoneretvanske županije koja se prijavi na ovaj natječaj i udovolji propisane uvjete može biti odobrena samo jedna podrška tijekom jedne kalendarske godine. U slučaju odbijanja prijave organizacija se može ponovo prijaviti, ali ne sa sadržajno istom prijavom.


C/ NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresirane organizacije trebaju svoje prijave podnijeti na propisanim obrascima koje zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu natječajnu dokumentaciju, koju treba isključivo poštom uz napomenu „Prijava na natječaj – Naš doprinos zajednici“ poslati na adresu:
ZAKLADA "KAJO DADIĆ"
Osječka 16, 21000 Split
„Prijava na natječaj – Naš doprinos zajednici“


D/ POSTUPAK PROCJENE I GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR
Na temelju članka 4. točke 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava po
Decentraliziranom modelu, prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenu Procjenjivačkom tijelu, koje će se pri procjeni rukovoditi sljedećim kriterijima:
- utvrđen plan prikupljanja početnih sredstava u lokalnoj zajednici za provedbu inicijative u visini 25% ukupne vrijednosti građanske inicijative
- kvaliteta inicijative
- neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnoga društva
- organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu inicijative
- realan odnos troškova i očekivanih rezultata inicijative
- inovativnost inicijative
- uključenost građana
- znatan udio volonterskog rada
Organizacije čije prijave Procjenjivačko tijelo preporuči za sufinanciranje bit će u obvezi u roku od 30 dana prikupiti 25% sredstava od ukupne vrijednosti građanske inicijative u lokalnoj zajednici te u spomenutom roku dostaviti Zakladi 'Kajo Dadić' dokaze o prikupljenim sredstvima, nakon čega će Zaklada 'Kajo Dadić' donijeti odluku o odobravanju financijske podrške u visini 75% ukupne vrijednosti građanske inicijative, odnosno do 3 puta više sredstava od onih prikupljenih u lokalnoj zajednici.


E/ DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnoj stranici Zaklade "Kajo Dadić" www.zakladadadic.hr . Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj natječaj mogu se postavljati na adresu epošte natjecaj@zaklada-dadic.hr i broj telefaksa 021/782-975 od dana raspisivanja natječaja do najkasnije 7 dana prije isteka roka za zaprimanje prijava (do 24. listopada 2013. godine u 16:00 sati). Odgovori i češće postavljana pitanja bit će objavljeni na za to predviđenom dijelu internetske stranice Zaklade "Kajo Dadić".


F/ OBJAVA REZULTATA
Rok za objavu sufinanciranih građanskih inicijativa je prosinac 2013. godine. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Zaklade "Kajo Dadić": www.zaklada-dadic.hr i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: http://zaklada.civilnodrustvo.hr


G/ KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Odluke Zaklade "Kajo Dadić" o odobravanju ili neodobravanju financijskih podrški su konačne. Svaka organizacija koja je sudjelovala u natjecanju za sufinanciranje građanskih inicijativa može uputiti prigovor Upravnom odboru Zaklade "Kajo Dadić" u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odluci o (ne)odobravanju financijske podrške u slučaju da je uočila možebitne propuste u primjeni utvrđenog postupka odobravanja financijske podrške. Upravni odbor Zaklade dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


H/ MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Procjenjivačkog ili drugog tijela Zaklade "Kajo Dadić" odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes, primjenjuju se odredbe članka 11. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za građanske inicijative po decentraliziranom modelu, na način da taj član/članica Procjenjivačkog ili drugog tijela Zaklade ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.
makarska logo