1°C weather icon

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske

13.10.2015.

 

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.1/2005. i 25/2008.)            
 
 
GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik
N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE
 
 
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske.
Namjena, početna cijena zakupa mjesečno po m2 poslovnog prostora, te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:
 
 
R.b.
Ulica
K.
Pozicija
Površ.
Namjena
Početna zakupnina
Jamčevina kn (30% godišnje
 
 
br.
u
ukupna
 
mjesečno
zakupnine po
 
 
 
zgradi
m2
 
za 1 m²/kn
početnoj cijeni)
 
1
 
Kalalarga
 
4
 
prizemlje
 
23,43
Trgovačka djelatnost
 
100,00 kn + PDV
 
8.438,80 kn
 
Pisane ponude dostavljaju se putem pošte ili na protokol, u zatvorenim omotnicama, na adresu:
 
GRAD MAKARSKA
21000 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1/1
s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" ( Ponuda za poslovni prostor )
 
 Natjecatelji (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u Makarskoj kronici
 
1. Pisana ponuda natjecatelja treba sadržavati:
-          ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta odnosno sjedišta;
-          visinu zakupnine koja se nudi po m2 mjesečno, uz naznaku osnovica + PDV;
-          za fizičke osobe dokaz o hrvatskom državljanstvu - Domovnicu;
-          za pravne osobe dokaz o sjedištu u Republici Hrvatskoj;
-          dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti navedene u natječaju : Izvod iz sudskog registra, Izvod iz registra obrtnika odnosno  drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnostiiznatječaja;
-          dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz toč.4. ovog natječaja (koje to pravo žele ostvariti) kao i dokaz da nisu korisnici mirovine po Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
-          potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu RH- ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja;
-          potvrdu Odjela za proračun i financije da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska sa bilo koje osnove- ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja;
-          dokaz o uplaćenoj jamčevini na žiro račun Grada Makarska 
 IBAN HR 4123900011824900000 uz poziv na broj za 68 7706- OIB -411
2. Natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe uz slijedeće uvjete:
-          za pravne osobe da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
-          za fizičke osobe da su državljani Republike Hrvatske.
 Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju fizičke i pravne osobe koje imaju dugovanja prema   državnom proračunu RH i proračunu Grada Makarske s bilo koje osnove.
 
3. Pravo na zakup poslovnog prostora imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja i koje ponude najviši iznos zakupnine.
4. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN,174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11., 140/12.,19/13. i 33/13.), ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po istom Zakonu.
Prvenstveno pravo među osobama iz prethodnog stavka određuje se po slijedećem redoslijedu:
a) član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) član obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
c)   HRVI iz Domovinskog rata,
d) dragovoljac iz Domovinskog rata,
e)      te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.
 
Ukoliko natjecatelji iz toč. 4. žele koristiti pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, dužni su priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja ili drugi dokaz ovisno od statusa na kojise pozivaju, u zatvorenoj omotnici uz ponudu, te uvjerenje da nisu korisnici mirovine s osnova Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji .
Prvenstveni red između njih određuje se tako da osoba s redom prvenstva iz prethodne točke isključuje sve osobe s redom prvenstva iz ostalih točaka.
 
Osobe iz toč.4. prednost pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti jednokratno.
 
5.Kandidat koji je ostvario pravo na zakup dužan je u roku od 15 dana po obavijesti o rezultatu natječaja zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Ako kandidat koji je ostvario pravo zakupa u roku 15 dana po obavijesti ne zaključi ugovor o zakupu, odnosno odbije zaključiti ugovor, pravo zakupa stječe sljedeći kandidat koji je ponudio najviši iznos zakupnine, pod uvjetom da se u daljnjem roku od 15 dana po obavijesti javi radi zaključenja ugovora. Ovo pravo primjenjuje se i na ostale kandidate ako prethodni kandidat odustane.
 
6. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina.
 
 
7. Grad Makarska zadržava pravo poništenja natječaja bez iznošenja razloga.
Informacije o poslovnom prostoru natjecatelji mogu dobiti u Gradskoj upravi, kao i na telefon broj: 021-608- 414.
 
Ako se na objavljeni natječaj javi samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja s njim će se sklopiti ugovor, u visini zakupnine koju je kandidat ponudio, ali ne manji od iznosa početne cijene zakupnine iz natječaja.
 
Otvaranje ponuda obavit će se javno.Mjesto i datum otvaranja ponuda objavit će se na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.
 
Kandidati imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponude, a ako žele koristiti pravo prvenstva tada moraju biti nazočni i dati odgovarajuću izjavu u smislu točke 4.ovog natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja u nominalnom iznosu i bez kamata. Natjecatelji moraju navesti broj žiro ili tekućeg računa na koji se jamčevina može vratiti, dok se jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava kao predujam na ime zakupnine.
Ukoliko izabrani kandidat odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Punomoćnici natjecatelja ( fizičke ili pravne osobe) dužni su najkasnije do otvaranja ponuda, dostaviti punomoć za zastupanje Komisiji za provođenje natječaja i otvaranje ponuda. Za fizičke osobe punomoć ovjerenu od  javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika.
 
Klasa: 372-03/15-01/16
Ur.broj:2147/05-04-12/1-15-01
Makarska, 13. listopada   2015.
 
makarska logo