12°C weather icon

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništu Grada Makarske

05.07.2016.

 Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.1/2005. i 25/2008.)             

GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik
r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske.
Namjena, početna cijena zakupa mjesečno po m2 poslovnog prostora, te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:
 
 
   R.b.
Ulica
K.
Pozicija
Površ.
Namjena
Početna zakupnina
Jamčevina kn (30% godišnje
 
 
br.
u
ukupna
 
mjesečno
zakupnine po
 
 
 
zgradi
m2
 
za 1 m²/kn
početnoj cijeni)
 
1.
 
Mala obala
 
16
 
prizemlje
 
23,40
 
Turistička agencija
 
140,00 + PDV
 
11.793,60
 
 
 
 
 
Pisane ponude dostavljaju se putem pošte ili na protokol, u zatvorenim omotnicama, na adresu:
GRAD MAKARSKA
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1/1
s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ"
 ( Ponuda za poslovni prostor )
 
 Natjecatelji (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u  Makarskoj kronici
 
1. Pisana ponuda natjecatelja treba sadržavati:
-          ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta odnosno sjedišta;
-          visinu zakupnine koja se nudi po m2 mjesečno, uz naznaku osnovica + PDV;
-          za fizičke osobe dokaz o hrvatskom državljanstvu - Domovnicu;
-          za pravne osobe dokaz o sjedištu u Republici Hrvatskoj;
-          dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti navedene u natječaju : Izvod iz sudskog registra, Izvod iz  registra obrtnika odnosno  drugog odgovarajućeg  registra kojim se dokazuje da je  ponuditelj registriran za obavljanje djelatnostiiznatječaja;
-          dokaz o prvenstvenom pravu  za osobe iz toč. 4. natječaja (koje to pravo žele ostvariti) kao i dokaz da nisu korisnici mirovine po  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
-          potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih nepodmirenih  obveza prema državnom proračunu  RH- ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja;
-          potvrdu Grada Makarske Upravnog odjela za financije i proračun da natjecatelj nema  dospjelih, nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska s bilo koje osnove - ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja;
-          dokaz o uplaćenoj  jamčevini na žiro račun Grada Makarske 
 IBAN  HR 4123900011824900000 uz poziv na broj za 68  7706- OIB -411
2. Natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe uz slijedeće uvjete:
-          za pravne osobe da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
-          za fizičke osobe da su državljani Republike Hrvatske.
 Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju fizičke i pravne osobe koje imaju dugovanja prema   državnom proračunu RH i proračunu Grada Makarske  s bilo koje osnove.
 
3. Pravo na zakup poslovnog prostora imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja i koje ponude najviši iznos zakupnine.
4. Prvenstveno pravo  na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora  imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN,174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11,140/12.,19/13.33/13. i 92/14 ), ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i  prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po istom Zakonu.
Prvenstveno pravo među osobama iz prethodnog stavka određuje se po slijedećem redoslijedu:
a)  član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b)  član obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
c)   HRVI iz Domovinskog rata,
d)  dragovoljac iz Domovinskog rata,
e)      te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.
 
Ukoliko natjecatelji iz toč. 4. žele koristiti pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, dužni su priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja ili drugi dokaz ovisno od  statusa na kojise pozivaju, u zatvorenoj omotnici uz ponudu, te uvjerenje da nisu korisnici mirovine s osnova Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. .
Prvenstveni red između njih određuje se tako da osoba s redom prvenstva iz prethodne točke isključuje sve osobe s redom prvenstva iz ostalih točaka.
 
Osobe iz toč.4. prednost pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti jednokratno.
 
5.Kandidat koji je ostvario pravo na zakup dužan je u roku od 15 dana po obavijesti o rezultatu natječaja zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Ako kandidat koji je ostvario pravo zakupa, u roku 15 dana po obavijesti, ne zaključi ugovor o zakupu, odnosno odbije zaključiti ugovor, pravo zakupa stječe sljedeći  kandidat koji je ponudio najviši iznos zakupnine, pod uvjetom da se u daljnjem roku od 15 dana po obavijesti javi radi zaključenja ugovora. Ovo pravo primjenjuje se i na ostale kandidate ako prethodni kandidat odustane.
 
6. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od  5 godina.
 
 
7.Grad Makarska zadržava pravo poništenja natječaja bez iznošenja razloga.
Informacije o poslovnom prostoru natjecatelji mogu dobiti  u Gradskoj upravi, kao i na telefon broj: 021-608- 444.
 
Ako se na objavljeni natječaj javi samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja s njim će se sklopiti ugovor, u visini zakupnine koju je kandidat ponudio, ali ne manji od iznosa početne cijene zakupnine iz natječaja.
 
Otvaranje ponuda obavit će se javno. Mjesto i datum otvaranja ponuda objavit će se  na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.
 
Kandidati imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponude, a ako žele koristiti pravo prvenstva tada moraju biti nazočni i dati odgovarajuću izjavu u smislu  točke 4.ovog natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene ponude odbacit će se.
 
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja u nominalnom iznosu i bez kamata. Natjecatelji moraju navesti broj žiro ili tekućeg računa na koji se jamčevina može vratiti, dok se jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava kao predujam na ime zakupnine.
Ukoliko izabrani kandidat odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.
Punomoćnici natjecatelja ( fizičke ili pravne osobe) dužni su najkasnije do otvaranja ponuda, dostaviti punomoć za zastupanje Komisiji za provođenje natječaja i otvaranje ponuda. Za fizičke osobe punomoć ovjerenu od  javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika.
 
Klasa: 372-03/15-01/17
Ur.broj:2147/05-04-12/1-16-03
Makarska, 5. srpnja   2016.
 
 
 
 

 

makarska logo