3°C weather icon

Natječaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

13.05.2012.

14.5.2012.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina


na temelju članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 88/01 i 11/02) i sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj: 16/07)

8. svibnja 2012. godine raspisuje


N A T J E Č A Jza financijsku potporu projektima organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
za 2012. godinu


1. VRSTA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koji je namijenjen za financijske potpore organizacijama civilnoga društva (u daljnjem tekstu OCD) za provedbu projekata putem ovog natječaja iznosi 850.000,00 kuna.

Prijavljeni projekt treba ponuditi moguće načine rješavanja postojećih problema i potreba zajednice, treba biti u jasnoj vezi sa svrhom i ciljevima djelovanja OCD i utvrđenim potrebama korisnika, ali vodeći računa o stvarnim kapacitetima OCD, vremenskom rasponu aktivnosti i visini zatraženih financijskih sredstava.

Najniži iznos koji će se odobriti u kategoriji projekta je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna. OCD mogu poslati najviše dvije (2) prijave za različite prioritete, a najviši iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog natječaja je 70.000,00 kuna.

Na ovaj natječaj OCD mogu poslati prijave za provedbu projekata čije je vremensko trajanje ograničeno do 31. prosinca 2012. godine.


2. PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Područje aktivnosti: zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava

šifra prioriteti

P-1 PROJEKTI KOJI PRIDONOSE ZAUSTAVLJANJU SPOLNOG NASILJA NAD DJECOM I PROMOVIRAJU PRAVA DJECE I KULTURU NENASILJA

P-2 PROJEKTI UDRUGA MLADIH I ZA MLADE – SUDJELOVANJE MLADIH U ODLUČIVANJU

P-3 PROJEKTI POBOLJŠANJA UKLJUČENOSTI ŽENA I MLADIH S INVALIDITETOM U JAVNI I POLITIČKI ŽIVOT

P-4 PROJEKTI OSVJEŠĆIVANJA ŽENA – PRIPADNICA NACIONALNIH MANJINA O LJUDSKIM PRAVIMA
P-5 PROJEKTI PREVENCIJE I SUZBIJANJA RAZLIČITIH OBLIKA NASILJA U OBITELJI

P-6 PROJEKTI UDRUGA KOJE SE BAVE PROBLEMATIKOM HIV/AIDS-a – PROVOĐENJE PREVENTIVNIH PROGRAMA I DESTIGMATIZACIJSKIH AKTIVNOSTI

P-7 PROJEKTI ZAŠTITE BESKUĆNIKA

P-8 PROJEKTI PODIZANJA SVIJESTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI O UZROCIMA, POJAVNIM OBLICIMA TRGOVANJA LJUDIMA I O NEPRIHVATLJIVOSTI KORIŠTENJA USLUGA ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA

P-9 PROJEKTI KOJI SE BAVE BORBOM PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

P-10 PROJEKTI PROMOVIRANJA TOLERANCIJE I KULTURE NENASILJA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA3. UVJETI PRIJAVE

Svaka OCD u Republici Hrvatskoj čija je djelatnost od općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske ima pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u različitim prioritetnim područjima. Predlagači trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
• OCD je upisana u odgovarajući registar (na pr. Registar udruga Republike Hrvatske),
• OCD uredno izvršava svoje ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz državnog proračuna/javnih izvora,
• OCD je upisana u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
(Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj: 10/08 i 7/09) sve neprofitne organizacije dužne su upisati se u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija te dobiti RNO broj koji obvezno treba upisati u osnovni obrazac za prijavu na Natječaj. Detaljne upute o registru i obrasci za upis mogu se pronaći na Internet stranici Ministarstva financija www.mfin.hr pod rubrikom državna riznica/računovodstvo/neprofitno računovodstvo.)
• OCD djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, a što treba biti vidljivo u statutu OCD,
• OCD ima ljudske i materijalne mogućnosti za provedbu prijavljenog projekta,
• OCD ne obavlja poslove iz djelokruga tijela državne uprave,
• OCD ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi razvojnu politiku OCD i administrativnu kontrolu,
• Projekt koji OCD prijavljuje mora biti usmjeren na stvarne potrebe i ljude u određenoj zajednici u kojoj se provodi i temeljen na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi OCD, a u skladu s prioritetima ovoga natječaja i područjem djelovanja OCD.
• Projekt koji OCD prijavljuje mora biti osmišljen tako da ne zadovoljava isključivo potrebe svojih članova/članica.
• Za osobu odgovornu za zastupanje OCD treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna ili da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor.
• Uz prijavu projekta potrebno je dostaviti i presliku financijskog izvještaja o poslovanju OCD u 2011. godini, ovjerenog i potpisanog od osobe odgovorne za zastupanje organizacije. Obveznici dvojnog knjigovodstva dostavljaju račun prihoda i rashoda, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje, a obveznici jednostavnog knjigovodstva prilažu Odluku o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2011. godinu.


4. TKO I ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM NATJEČAJEM

1. Ovim Natječajem nisu obuhvaćene OCD čija se djelatnost financira po posebnim propisima (Zakon o športu, Zakon o Crvenom križu, Zakon o studenskom zboru i drugim studenskim organizacijama, Zakon o vjerskim zajednicama, Zakon o tehničkoj kulturi) i za čije financiranje postoje posebne pozicije u Državnom proračunu.
2. Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Natječaj su:
• znanstveno-istraživački projekti,
• projekti OCD vezani za aktivnosti političkih stranaka,
• projekti s religijskom svrhom i vjerskom tematikom,
• projekti koji svojim aktivnostima spadaju u odgovornost Vlade, kao što je formalno obrazovanje i osnovna zdravstvena skrb,
• projekti velikih razmjera za čiju je provedbu potrebno osigurati znatna financijska sredstva,
• projekti koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju kapitalnih objekata i/ili kupnju opreme,
• projekti koji se isključivo baziraju na organiziranju jednokratnih manifestacija kao što su konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća,
• projekti čija je jedina svrha korist članova/članica OCD.


5. PREDNOST U FINANCIRANJU IMAT ĆE OCD KOJE

• neposredno rade s korisnicima,
• u svoj rad uključuju volontere,
• imaju višegodišnje iskustvo provedbe projekata u područjima za koja su registrirana, a koja odgovaraju prioritetnim područjima ovoga natječaja,
• prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi i otoci),
• prijave projekt koji je usklađen s mjerama iz nacionalnih strategija/programa i operativnih planova,
• razvijaju solidarnost i suradnju s drugim OCD i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području provode projekt te stručnim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama),
• razvijaju međunarodnu suradnju, posebice suradnju s europskim organizacijama i mrežama koje se bave ljudskim pravima,
• svoje projekte usmjeravaju na osobe, skupine i zajednice u potrebi,
• svojim projektima zadovoljavaju više potreba u zajednici,
• uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekta.


6. NAČIN PRIJAVE

OCD prijavljuju svoje projekte na propisanim obrascima:
• Obrazac za prijavu projekta za ostvarivanje financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu osiguranih na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske,
• Obrazac proračuna projekta.

Obrasci za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalaze se:
• na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
www.ljudskaprava-vladarh.hr
• u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Trg maršala Tita 8, 10000 Zagreb.

Prijavna dokumentacija sastoji se od originala, jednog CD-a na kojem se nalaze elektronički ispunjeni obrasci, životopis voditelja/voditeljice projekta, te program i plan edukacije (ukoliko OCD prijavljuje projekt u kojem se izvodi edukacija) i jednog kompleta ispisa dokumenata sa CD-a.

Original treba sadržavati sljedeće dokumente:
1. Ovjeren i ispunjen obrazac za prijavu projekta,
2. Ovjeren i ispunjen obrazac proračuna,
3. Izvadak ili presliku Izvatka iz odgovarajućeg Registra, (ne stariji od 6 mjeseci)
4. Presliku važećeg statuta OCD,
5. Preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju OCD u 2011. godini,
6. Popis članova/članica upravnog/izvršnog odbora OCD, nadzornog odbora i podatke o stručnim osobama,
7. Životopis voditeljice/voditelja projekta (koji mora imati datum i potpis),
8. Uvjerenje ili presliku uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne osobe, (ne starije od 6 mjeseci),
9. Ako OCD prijavljuje projekt u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave, OCD ili ustanovama i organizacijama koje djeluju u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, potrebno je priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o partnerstvu.
10. Ako OCD prijavljuje projekt u kojem se izvodi edukacija, potrebno je priložiti detaljan program i plan edukacije.
11. Ukoliko prijavljeni projekt ima i druge izvore financiranja, (na pr. jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, inozemni donatori) potrebno je priložiti dokaz o osiguranim izvorima sufinanciranja projekta ili navesti eventualne izvore koji još nisu potvrdili sufinanciranje, a ključni su za provedbu projekta.

Prijave treba isključivo poštom, uz napomenu “za natječaj” i upisanu oznaku prioriteta, poslati na adresu:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Trg maršala Tita 8
10000 Zagreb

Za natječaj
P- __

Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave koje nisu u skladu s uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava projekata OCD za financijsku potporu iz sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je 11. lipanj 2012. godine, te se prijave s poštanskim žigom nakon toga datuma neće razmatrati.


7. PROVEDBA POSTUPKA OCJENJIVANJA PROJEKATA I ODABIR

Procjenu i ocjenu prijavljenih projekata OCD vršit će Stručna radna skupina za ocjenu projekata OCD iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Glavni kriteriji za procjenu i ocjenu projekata OCD su:

1. Kvaliteta predloženog projekta,
2. Troškovi i održivost projekta,
3. Institucionalna sposobnost OCD,
4. Uključenost volontera u provedbu projekta (ovisno o vrsti projekta i planiranim aktivnostima).


8. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Rok za donošenje Odluke o odobravanju financijske potpore projektima OCD u Republici Hrvatskoj iz raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Odluka će biti objavljena na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a svaka OCD koja je prijavila projekt dobit će pisani odgovor s informacijom o prihvaćanju ili neprihvaćanju projekta za financiranje.

U roku od 15 dana od objave Odluke o prihvaćenim projektima, OCD kojima je odobreno financiranje trebaju potpisati Ugovor o financijskoj potpori za provedbu projekata u 2012. godini.

DOKUMENTI
makarska logo