5°C weather icon

N A T J E Č A J

09.05.2011.

10.5.2011.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN br.86/08) te članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (Glasnik br. 13/08 i 4/10), predstojnica Ureda gradonačelnika Grada Makarske dana 28. travnja 2011. godine, raspisuje

N A T J E Č A J


za prijem u službu u Uredu gradonačelnika Grada Makarske, Odjeljak
za tehničke poslove, namještenika vozača – kućnog majstora na
neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Uvjeti:
- VKV, vozačka dozvola C kategorije, najmanje tri (3) godine
vozačkog iskustva
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na
koje se osoba prima(uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se po izboru,
a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka12., 13. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis
- presliku ovjerene svjedodžbe
- presliku ovjerene vozačke dozvole, C kategorije
- uvjerenje o najmanje tri godine vozačkog iskustva
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- presliku domovnice

Obvezan je probni rad od tri mjeseca
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Na web stranici Grada Makarske, www makarska hr, navedeni su opis poslova i podaci o plaći i radnom mjestu koje se popunjava, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata područja i drugi izvori za provjeru.
Na web stranici Grada Makarske i na oglasnoj ploči Grada Makarske objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i to pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Ured gradonačelnika, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska (za natječaj – vozač, kućni majstor) u roku od osam dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/11-20/3
Ur.br. 2147/05-12/1-11-1 GRAD MAKARSKA
Makarska, 2. svibnja 2011.

makarska logo