23°C weather icon

N A T J E Č A J

02.12.2010.

GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska


Temeljem članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/09) te članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 22. studenog 2010. godine, objavljuje slijedeći


N A T J E Č A J
za prodaju stana u vlasništvu Grada Makarske
(u zgradi na području zv. Bilaje)
Ad. 1. Prodaje se komforan stan u vlasništvu Grada Makarske (u zgradi na Bilajama), odnosno prodaje se 84/1475 dijela čest.zem. 1439 upisane u z.u. 1116 k.o. Kotišina, s kojim suvlasničkim dijelom je nedjeljivo povezano vlasništvo stana na prvom katu koji se sastoji od dnevnog boravka , kupatila, hodnika tri sobe, kuhinje sa blagovaonicom degažmana, WC-a i dvije lođe, ukupne površine 83,76 m2, označeno kao B4, sa pripadajućim spremištem 8,96 m2 označeno kao S6, sve upisano u podulošku br. 18.

Ad. 2. Početna prodajna cijena je 800.000,00 kn (slovima: osamstotisuća kuna),
cca 1.300,oo eura/m2;

Ad. 3. Ponude na natječaj zainteresirani kupci podnose pismeno uz plaćanje jamčevine
u iznosu 5 % od početne cijene na račun Grada Makarske broj
2390001-1824900000, u HPB (s pozivom na br. za fizičku osobu 22-7757-OIB
te pravnu osobu 21-7757-OIB).

Ad. 4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana, na adresu:
GRAD MAKARSKA, za Gradonačelnika, Obala kralja Tomislava 1, 21300
Makarska, s naznakom: - ponuda za kupnju stana, ne otvaraj -

Ad.5. Ponuda treba sadržavati:
- podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, odnosno puni naziv i sjedište firme),
- iznos ponuđene cijene,
- izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno dokaz o državljanstvu s
preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu,
- dokaz o plaćenoj jamčevini s brojem računa na koji će biti izvršen povrat iste.

A.d. 6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja.
Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti zaključiti s Gradom Makarska ugovor o kupoprodaji predmetnog stana. U protivnom smatrat će se da je ponuditelj odustao od ponude u kojem slučaju gubi pravo na povrat jamčevine.
Sve troškove u svezi s prometom predmetnog stana u cijelosti snosi kupac.
Grada Makarska zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično bez ikakve obveze prema ponuditeljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Grad Makarska
Klasa, 943-06/10-60/1
Ur.br. 2147/05-05/1-10-4makarska logo