20°C weather icon

N A T J E Č A J za dodjelu javne površine za prometovanje turističkog panoramskog vlakića na području grada Makarske

03.03.2013.

Temeljem članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/09, 13/09), te temeljem članka 4., 5. i 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava i sl. te o naplati poreza za korištenje javnih površina (Glasnik Grada Makarske, br. 3/12) Gradonačelnik Grada Makarske objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javne površine za prometovanje
turističkog panoramskog vlakića na području grada Makarske

U cilju obogaćivanja turističke ponude Grad Makarska raspisuje Natječaj za dodjelu javnih površina za prometovanje turističkog panoramskog vlakića na području grada.

1. Natječaj se provodi za prometovanje dva turističko-panoramska vlakića po javno prometnim površinama Grada Makarske, i to:

- jedan vlakić za pješačku zonu - šetnica dr. Franje Tuđmana, nastavno Put cvitačke, sa polaznom stanicom kod dječjeg igrališta ispred “Grme” do krajnje stanice - okretišta na Ramovi i natrag istim putom obrnutim smjerom;
- drugi vlakić za prometovanje ulicama Grada.

2. Javno prometne površine se dodjeljuju na razdoblje od 5 godina.

3. Početna natječajna godišnja naknada se utvrđuje u iznosu od 10.000,00 kuna za svaku trasu JPP.

4. Jamčevina za sudjelovanje u Natječaju se utvrđuje u iznosu od 10.000,00 kuna po trasi JPP-a, a koji iznos treba uplatiti u korist Proračuna Grada Makarske, na broj računa 2390001-1824900000 kod Hrvatske poštanske banke, uz poziv na br. 68-7706-OIB-411.

5. Djelatnost prijevoza turističkim vlakom u tijeku godine mora se obavljati najmanje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, uz obvezu stavljanja vlakića Gradu na raspolaganje (bez naknade) za vrijeme važnijih gradskih događanja.

6. Pisana ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, preslik osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun). Sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe ili registrirana djelatnost mora biti na području Makarske.
- godišnji novčani iznos ponude (ne manji od početnog natječajnog iznosa),
- izvornik (ne stariji od 30 dana) ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe izvornik ili ovjereni preslik obrtnice za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge građana;
- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu za sudjelovanje na natječaju,
- potvrde Grada Makarske i Porezne upraveo nepostojanju duga na ime poreznih i drugih javnih davanja.

Uz pisanu ponudu prilaže se :
- dokaz da u vlasništvu ima odgovarajuća vučna vozila za obje linije sa priključnim vozilima, uz tehnički opis, s atestom o ispravnosti za obavljanje prijevoza putnika, ili da ima ugovor o najmu vozila na 5 godina, ili dostaviti bankovnu garanciju na iznos od najmanje 500.000,00 kn na ime osiguranih sredstava za nabavku vučnog vozila sa priključnima.
- broj zaposlenih te osposobljenost za vršenje prijevoza putnika i priključnih vozila (položen ispit za vozača D i E kategorije).
- da osim zakonskog tehničkog minimuma vozila imaju motore minimum klase „Euro 3“ u smislu zaštite okoliša i emisije štetnih plinova te da je vozilo opskrbljeno kočionim sustavom na zračni potisak.

7. Dostavljanje ponuda :

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1 – Natječajno povjerenstvo - s naznakom " NE OTVARAJ - natječaj za turistički vlak".

Rok za podnošenje ponuda je petnaest ( 15 ) dana računajući od dana objave natječaja u tjednom listu Makarsko primorje.
Ponude zaprimljene izvan roka, kao i nepotpune ponude, neće se razmatrati odnosno odbacit će se.

8. Izbor najpovoljnije ponude

U obzir se uzimaju samo ponude koje glase na obje trase JPP-a. Kao najpovoljnija ponuda, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta, bit će odabrana ona kojom se ponudi najveći godišnji iznos naknade (skupno za obje trase JPP), sukladno uvjetima i kriterijima iz čl. 8. i 14. Odluke o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava i sl. te o naplati poreza za korištenje javnih površina.
Otvaranje ponuda i njihovu analizu izvršit će Povjerenstvo koje je za tu prigodu osnovano. Otvaranje ponuda obavit će se javno o čemu će natjecatelji biti obaviješteni putem web stranice Grada Makarske, na www.makarska.hr .

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva, donijet će Gradonačelnik.
Ponuditelj koji bude izabran obvezan je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru s Gradom Makarskom zaključiti ugovor o obavljanju djelatnosti. U slučaju da ponuditelj ne zaključi ugovor prestaje mu pravo - status najpovoljnijeg ponuditelja, a Povjerenstvo može Gradonačelniku predložiti drugog najpovoljnijeg ponuditelja ili predložiti raspisivanje novog natječaja. U slučaju da ponuditelj odustane od ponude, nakon objave rezultata izbora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja.

Klasa: 340-01/13-10/1
Ur.br: 2147/05-05/1-13-3
Gradonačelnik
Marko Ožić Bebek, dr.med.
makarska logo