14°C weather icon

Makarski komunalac d.o.o.

Makarski Komunalac je jedna od najvećih firmi u Makarskoj koja zapošljava 84 radnika tokom cijele godine, dok u sezoni imamo potrebu za još 15-ak radnika sezonskog karaktera na određeno vrijeme. Makarski Komunalac raspolaže u ovom trenutku sa strojno-voznim parkom u razini standarda najboljih europskih sredina te kao takav može uredno izvršavati svoju funkciju, a to je održavanje čistoće u gradu Makarska. Uz adekvatan strojno vozni park najzaslužniji za čistoću u gradu je odličan ljudski faktor koja je glavna snaga Makarskog Komunalca.


Makarski Komunalac otpočeo je sa primarnom selekcijom svih otpada na području grada Makarska s ciljem što većeg iskorištavanja kvalitetnih sirovina a da isti ne postane neupotrebljivo smeće. Na godišnjoj razini Makarski Komunalac odvoji gotovo cca 800 tona kartona i papira, cca 500 kubika elektronskog i električnog otpada, cca 150 tona raznog metalnog otpada, 50 tona auto guma, 50 tona plastike, i još mnogo drugih sirovina. Naše aktivnosti idu k cilju daljnjeg smanjenja otpada koji će se Makarski komunalac odlagati kao i što veće iskorištavanje istog.

Makarski Komunalac i dalje radi na razvoju i usavršavanju svojih djelatnosti te se trudi sve svoje usluge dovesti na razinu usluga unutar velikih gradova Europske Unije.

 

 

Kontakt:


MAKARSKI KOMUNALAC D.O.O.
Trg Tina Ujevića 1
Tel: +385 (0)21 695 010
Fax: +385 (0)21 695 012
E-mail: makarski.komunalac@makom.hr
Web: www.makarski-komunalac.com

Direktor: Željko Bagarić, dipl.ing.el.
Tel: +385 (0)21 695 011
Fax: +385 (0) 21 695 012
 

makarska logo