5°C weather icon

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana

24.03.2008.

27.3.08.

 

 

Danas, 27. ožujka 2008., s početkom u 12,00 sati u dvorani hotela Park „Razgovor ugodni“, u sklopu javne rasprave i javnog uvida, održano je javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/06, 16/07). Uz predstavnika nositelja izrade Plana pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tonča Vukovića, te pojedine članove Gradskog poglavarstva, o predloženom Planu izlagali su predstavnici ugovorenog stručnog izrađivača Plana- društva IGH Zagreb, Poslovni centar Split; mr. arh. Ivana Bakotić, te stručni suradnik, tj. predstavnik društva Nemico Split; dipl. ing. arh. Neno Mikulandra. Raspravi odnosno izlaganju je nazočilo preko pedesetak zainteresiranih građana, koji su svojim pitanjima, prijedlozima i komentarima aktivno sudjelovali u raspravi o samom prijedlogu izmjena i dopuna Plana, a o kojem se više u prilogu može pročitati u sažetku za javnost.

 

 

 


GRAD MAKARSKA

Odjel za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša


PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA MAKARSKE (Glasnik Grada Makarske br 8/06, 16/07), ožujak 2008.

SAŽETAK ZA JAVNOSTSukladno Programu mjera o unapređenju stanja u prostoru Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 7/07), kojima se omogućuju izmjene u više navrata kao i ciljevi tih izmjena i dopuna PPUG-a, Gradsko vijeće je svojim zaključkom od 04. prosinca 2007. godine pokrenulo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br 8/06, 16 /07).

Prema zahtjevima iz Zaključka, Grad Makarska je izravnim ugovaranjem naručio od Instituta građevinarstva Hrvatske Zagreb, Poslovnog centra u Splitu, kao stručnog izrađivača i ovlaštenog društva, izradu Nacrta prijedloga navedenih izmjena i dopuna.

U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja javnog interesa Grada i gospodarstva, o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna PPUG-a prethodna rasprava je održana dana 08. siječnja 2008. godine..

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske sastoji se od tekstualnog dijela, odnosno Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Makarske, te grafičkog dijela koji se sastoji od više prikaza kao što su prikaz korištenja i namjene površina, prikaz uvjeta za korištenje, uređenje i zaštitu prostora te prikaz građevinskog područja naselja.

Izmjene u grafičkom dijelu odnose se na:

- usklađenje granice obuhvata čestice starog groblja Sv. Križ u Makarskoj prema obuhvatu iz Detaljnog plana uređenja Gradsko groblje Makarska (Glasnik Grada Makarske br. 6/05), kako bi se konačno realizirao zahvat rekonstrukcije groblja,
- utvrđivanje granice obuhvata novog urbanističkog plana uređenja u neizgrađenom građevinskom području (na prostoru Zelenke) a za potrebe izgradnje stanova iz programa poticane stambene izgradnje,
- prikazana je i ispravljena granica obuhvata UPU-a Zapad 1 iz Zaključka Gradskog vijeća Grada Makarske o utvrđivanju previda - greške u PPUG-u Makarske.

Izmjene tekstualnog dijela provode se radi usklađenja PPUG-a s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) kao i radi usklađenja s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije, broj 13/07 ). Također se provode i radi što učinkovitije realizacije planiranih sadržaja te omogućavanja realizacije novih sadržaja u prostoru od interesa za Grad Makarsku

Izmjenama se prije svega vrši terminološko i pojmovno usklađenje s novim pozitivnim propisima iz područja prostornog planiranja i gradnje.
- 2 -

Iz Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije preuzimaju se i usklađuju odredbe o građevinama od lokalnog, županijskog i državnog značaja. Među građevinama od državne važnosti, sada se između ostalih, u Makarskoj utvrđuje i pomorska građevina – iskrcajno mjesto za prihvat ribe, dok se među građevinama od županijskog značaja sada nalazi i Luka otvorena za javni promet - Makarska.

Izmjenama se posebno nastoji intervenirati u odredbe kojima bi se, koliko je moguće, sanirala izgradnja na postojećim građevinskim česticama u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja Grada Makarske te omogućila realizacija sadržaja od gradskog interesa: izgradnja sportskih i školskih dvorana za male sportove, izgradnja stanova POS-a, izgradnja groblja, manjeg kulturnog centra te izgradnja gradskih hotela.

Temeljem sagledavanja problema koji su se javili u vremenu od donošenja važećeg Prostornog plana kao i na temelju procjena i iskustava u primjeni PPUG-a kod tijela nadležnog za izdavanje akata građenja, u provedbenim odredbama kojima se reguliraju uvjeti uređenja u prostoru, kako u općim tako i posebnim odredbama, kroz Prijedlog se u skladu s Zakonom mijenjaju, odnosno predlažu nova rješenja i pravila kod izgradnje obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, gradskih hotela, kao i građevina javnog sadržaja.

Zbog određenih gorućih problema, u gusto izgrađenim dijelovima naselja se predlaže moguća provedba pristupnih putova s minimalnom širinom od 3 m.

Usklađenja sa Zakonom su provedena po pitanju određenja podruma. Podrum mora biti potpuno ukopan, a predlaže se, radi osiguranja potrebnih parkirališnih mjesta, omogućavanje izgradnje više podzemnih etaža. Suteren je etaža između podruma i prizemlja, ukopana preko 50 % svog volumena, s jednim pročeljem potpuno otvorenim. Potkrovlje je po novom zadnja etaža s najviše 1,2 m nadozida od vrha zadnje ploče.

Među uvjetima za gradnju građevina predlaže se i povećanje koeficijenata iskorištenosti od 10 – 20 % na ime gradnje otvorenih balkona i terasa, kao i na ime izgradnje podzemnih parkirno garažnih prostora.

Predlaže se jednostavna odredba o interpolaciji kojom se smatra gradnja jedne građevine između postojećih, uz uvjet da je interpolirana zgrada usklađena sa susjednim građevinama.

Za obiteljske se kuće predlaže minimalna građevinska čestica od 280 m2 s minimalnom širinom parcele na građevinskom pravcu od 14 m. Minimalna širina građevinske čestice kod dvojnih građevina predlaže se 12 m.

Kod više stambenih zgrada predlaže se kig = 0,30 a kis = 1,4.
U izgrađenom građevinskom području naselja predlaže se rekonstrukcija i izgradnja građevina uz maksimalni koeficijent izgrađenosti do 0,60 te maksimalnu visinu Po+P+3 kata.
Za manje hotele, pansione i prenoćišta predlaže se najmanja građevinska čestica od 500 m2.
Za nove hotele u zonama ugostiteljsko turističke namjene unutar naselja predlaže se najmanja građevinska čestica od 5000 m2 uz nadzemni kig od o,35 dok je podzemni kig – 0,6 za potrebe osiguranja određenog broja parkirališnih mjesta. Predlaže se najveća katnost P+5 nad zemljom, te više podzemnih etaža.
- 3 -

Kod zgrada socijalne skrbi (prvenstveno radi omogućavanja izgradnje zgrade za potrebe Udruge Sunca) predlaže se povećanje kisa na 1,0 kao i smanjenje udaljenosti planirane građevine na 3 m od susjedne čestice.
Također se predlaže da se kroz izradu detaljnih planova i donošenje lokacijskih dozvola omoguće manja odstupanja od prometnih trasa i koridora te da se, u tom slučaju, eventualni preostali prostor priključuje susjednoj planiranoj namjeni i čestici.

Za sportske dvorane na Gradskom sportskom centru predlaže se smanjenje građevinske čestice na min. 1500 m2, dok se za manje sportske dvorane uz škole predlaže min građevinska čestica od 2000 m2.
Predlaže se omogućiti izgradnju, putem javno privatnog partnerstva, manjeg kulturnog centra na prostoru zv. Živkin dvor.
Određuje se izgradnja teniskog centra na prostoru zapadno od hotela Rivijera.
Predlaže se ukidanje odredbe kojom je bila propisana zabrana gradnje sanitarnih i drugih pratećih sadržaja na udaljenosti do 100 m od obalne crte.

Prijedlogom se omogućava rekonstrukcija gradskog groblja na površini od 1,1 ha, dakle i za izgradnju novih ukopnih mjesta.

Na kraju, propisuje se mogućnost ishođenja lokacijskih dozvola za rekonstrukciju i izgradnju građevina unutar izgrađenog dijela građevinskog područja i prije donošenja dokumenata prostornog uređenja predviđenih za donošenje samim Prostornim planom. Bez obveze donošenja istih planova omogućava se također i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture kao i izgradnja javnih i društvenih građevina ako je propisana provedba urbanističko arhitektonskih natječaja temeljem programa Gradskog poglavarstva te sukladno uvjetima nadležnih tijela.


Klasa: 021-01/07-01/ 6608/10
Makarska, 05. ožujka 2008.

Pročelnik Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.


 

makarska logo