13°C weather icon

JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2016.“

10.11.2016.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske dana 09. studenoga 2016. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2016.“

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost trgovine za sudjelovanje na manifestaciji „Božićni grad 2016.“.

Manifestacija „Božićni grad 2016.“ održat će se na lokaciji Trg Fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj u vremenu od 04. prosinca 2016. do 06. siječnja 2017. godine. Na dan Božića 25. prosinca 2016.g. - “Božićni grad 2016.” neće raditi.

 

Radno vrijeme u „Božićnom gradu 2016.“ je od 10,00 do 23,00 sati, osim petkom i subotom kada je radno vrijeme od 10,00 do 24,00 sata, dok je za Badnjak (24. prosinca 2016.g.) i doček Nove godine (31. prosinca 2016.g.) radno vrijeme od 10,00 do 03,00 sata narednog dana.

 

Zakupnik sajamske kućice mora poštivati radno vrijeme “Božićnog grada 2016.” i raditi za vrijeme radnog vremena. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice u radnom vremenu “Božićnog grada 2016.” daje organizatoru pravo jednostrano raskinuti Ugovor, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

 

Organizator daje u zakup:

 

1.      šest (6) sajamskih drvenih kućica dimenzija 1,8 m x 2,0 m, kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost trgovine.

Pod prigodnom prodajom smatra se prodaja prizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz Božićo-novogodišnje blagdane, a osobito prodaja ukrasnih predmeta, adventskih vijenčića, lamipca, svijeća, čestitaka, ukrasa za bor, umjetnina, papirnate konfekcije, bižuterije, nakita, igračaka, tekstilnih predmeta i drugih prigodnih predmeta, te domaćih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

2.      šest (6) sajamskih drvenih kućica dimenzija 2,8 m x 2,35 m sa prodajnim pultom, kao prigodno prodajno mjesto za ugostiteljsku djelatnost.

3.      dvije (2) sajamske drvene kućice dimenzija 1,8 m x 2,0 m, kao prigodno prodajno mjesto za ugostiteljsku djelatnost.

Prigodna ugostiteljska ponuda podrazumjeva nuđenje tradiocionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, razne vrste kobasica, tople sendviće i ostala jednostavna jela brze prehrane.

 

Početna cijena zakupa sajamskih kućica iznosi:

 

1.      sajamska kućica dimenzija 1,8 m x 2,0 m za trgovinu, za cijelo vrijeme trajanja manifestacije, iznosi: 500,00 kn + PDV.

 

2.      sajamska kućica dimenzija 2,8 m x 2,35 m za ugostiteljstvo, za cijelo vrijeme trajanja manifestacije, iznosi: 3.000,00 kn + PDV.

 

3.      sajamska kućica dimenzija 1,8 m x 2,0 m za ugostiteljstvo, za cijelo vrijeme trajanja manifestacije, iznosi: 1.500,00 kn + PDV.

 

U cijenu zakupa sajamske kućice uključen je priključak električne energije.

 

Neposredno ispred sajamske kućice za trgovinu i ugostiteljstvo dimenzija 1,8 m x 2,0 m zakupnik može postaviti jedan drveni stol dimenzija cca 2,0 m x 1,0 m.

 

Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo dimenzija 2,8 m x 2,35 m zakupnik može postaviti najviše 3 visoka barska stola, najvećeg promjera 60 cm i 3 visoke barske stolice po svakom stolu, te na otvorenom prostoru ugostiteljskog štekata može postaviti samo jedan (1) suncobran koji mora biti bijele boje površine do 4x4 m. Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice. Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove. 

 

            Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.

 

Plan rasporeda sajamskih kućica «Božićnog grada 2016.» određen je grafičkim prikazom koji se može preuzeti na web stranici Grada Makarske, a sajamske kućice numerirane su brojevima.

 

Pravo sudjelovanja na manifestaciji «Božićni grad 2016.» imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15).

 

Ponuditelj može istaknuti ponude za najviše dvije sajamske kućice (zasebno), ali može ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) sajamske kućice.

 

Ponuda treba sadržavati:

1.      Naziv/Ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, Broj žiro računa (IBAN) i naziv banke

2.      Naznaku vrste sajamske kućice za koju se ponuda podnosi (trgovina ili ugostiteljstvo), te broj sajamske kućice za koju se ponuda podnosi.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Makarska: www.makarska.hr ili u Pisarnici Grada– ured br. 7, I kat zgrade Grada.

3.      ponuđeni iznos zakupa u kunama za sajamsku kućicu bez PDV-a

4.      detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvode i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Organizator može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te uz isključivanje izlagača iz predmetne manifestacije.

 

Uz ponudu je potrebno priložiti:

1.      za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar

2.      za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati)

3.      za udruge: rješenje Ureda državne uprave

4.      za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

5.      za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela

6.      potvrdu Grada Makarske – Odjela za financije i proračun da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva)

7.      dokaz o uplati jamčevine.

 

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu početne cijene zakupa sajamske kućice za koju se natječe, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

 

Za ponuditelje čija je ponuda prihvačena iznos uplačene jamčevine će se uračunati u zakupninu sajamske kućice.

 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za zakup sajamske kućice, pod uvjetom da ponuditelj u svojoj ponudi nudi autohtone i raznovrsne proizvode i usluge koje su sadržajno vezane za Božićno-novogodišnje blagdane.

 

            U slučaju da ponuditelj ne uspije sa ponudom za sajamsku kućici za koju je podnio ponudu Organizator mu može ponuditi drugu sajamsku kućicu, ukoliko istu ima na raspolaganju, a po istoj ponuđenoj cijeni, ukoliko se radi o sajamskoj kućici istih dimenzija i za istu namjenu. Za kućicu većih dimenzija ponuditelj je dužan prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu za takavu vrstu kućice.

 

Odluku o odabiru ponuditelja donosi ODBOR ZA MANIFESTACIJU „Božićni grad 2016.“. koji nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Organizator će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

Sudionici manifestacije “Božićni grad 2016.” dužni su svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunlanom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

 

            Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istkanuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije “Božićni grad 2016.”.

Djelatnici sajamski kućica za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božičnjaka, pregače sa prigodnim ukrasima i slično).

 

Ponude se podnose na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, ODBOR ZA MANIFESTACIJU „Božini grad 2016.“ u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za Božićni grad 2016. – ne otvaraj“.

 

Rok za predaju ponuda je 18. studenog (petak) 2016.g. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, a javno otvaranje ponuda biti će istog dana u 13,00 sati. Lista s odabranim ponuditeljima objavit će se na web stranici Grada Makarske.

 

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

 

Odabrani ponuditelj je dužan cjelokupan iznos zakupa sajamske kućice uplatiti najkasnije do 04. prosinca 2016. godine.

 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, a nakon objave liste odabranih ponuditelja na web stranici Grada Makarske, ili ne uplati cjelokupni iznos zakupa sajamske kućice do 04. prosinca 2016.g. Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, te može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.

 

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćena jamčevina se vrača na njegov žiro račun naveden u ponudi.

 

U slučaju da jedna ili više sajamskih kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna Organizator zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

 

            Zakupnik je dužan sajamsku kućicu po završetku „Božićnog grada 2016.“, a najkasnije do 08. siječnja 2017.g., osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio.

            Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Organizatora.

 

            Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

 

            Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

 

 

Klasa: 380-01/16-10/1     

Ur.broj: 2147/05-04-12/1-16-1

 

Makarska, 10. studenoga 2016.g. 

                                                                                                                             

                                                                                   Gradonačelnik,

                                                                          Tonći Bilić, ing.

 

 

Plan rasporeda sajamskih kućica za "Božićni grad 2016."

Obrazac za zakup sajamskih kućica za "Božićni grad 2016."                                    

 

makarska logo