7°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Velikobrdski put

28.02.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002
URBROJ: 2147/01-05/2-18-0006
Makarska, 27. veljače 2018.god.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD MAKARSKA , Makarska, Obala Kralja Tomislava 1
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- izgradnju ulice Velikobrdski put (spojna prometnica od zgrada POS-a do Zadarske ulice) na dijelovima katastarskih čestica zemlje 5288, 5289/1, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1431 i 1432 sve k.o.Makarska-Makar (zemljišnoknjižne oznake č.z. 2104/1, 2261, 1764/1, 1764/2, 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1763/4, 1749/2,1748/1, 1748/2, 1747, 1648, 1649, 1645/3, 1644, 1639 i 1633/6 sve k.o. Makarska-Makar)


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

V.D. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
 

makarska logo