13°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta:Rekonstrukcija postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata i izgradnja trafostanice na predjelu ''Kuk''

27.08.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000014

URBROJ: 2147/01-05/2-18-0006

Makarska, 24.08.2018.   

 

 

 

Ø  Ivan Čizmić, Krvavica (nepoznata adresa)

Ø  Duško Čizmić pok. Ante (nepoznata adresa)

Ø  Tonči Čizmić pok. Tadije (nepoznata adresa)

Ø  Palmina Borić rođ. Čizmić  (nepoznata adresa)

Ø  Miroslav Josip Kukanja (nepoznata adresa)

Ø  Zoran Čizmić pok.Ante (nepoznata adresa)

Ø  Marinko-Marijo Babić, Krvavica,(nepoz. adresa)

Ø  Marija Babić, Bratuš (nepoznata adresa)

Ø  Mate Babić-Pekić pok. Marka(nepoz. adresa)

Ø  Marijan Babić-Pekić pok. Marka (nepoz.adresa)

Ø  Andrija Babić pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Jure Babić pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Ivan Babić pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Kate Babić, pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Marija Babić pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Pave Babić pok. Šimuna (nepoznata adresa)

  

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRJANA PETROVIĆ, ZAGREB, TUŠKANAC 84

-       dostavlja se

 

 

 

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-rekonstrukciju ( izgradnju zamjenskih objekata) postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata i izgradnju trafostanice TS 20(10)/04kV „KUK 1“ na kat.čest.zem. 915/1 i 915/2 k.o. Veliko Brdo na predjelu „Kuk“ investitorice Mirjane Petrović.   

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. rujna 2018. godine (petak) u 10,30 sati, u u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).  

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

v.d. PROČELNIKa

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.

makarska logo