14°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta:dogradnja kanalizacijske mreže središnjeg dijela Makarske

23.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002

URBROJ: 2147/01-05-01/2-20-0003

Makarska, 23.03.2020.

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o., HR-21300 Makarska, Vrgorska 7A  dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - dogradnja kanalizacijske mreže središnjeg dijela grada Makarske, 2.b skupine,

na katastarskim česticama oznake: 3192, 3436/1, 3060/1, 3435/1, 5299/2, 3061/36, 3061/37, 3061/45, 3061/39, 3436/5, 3435/2, 3195, 3033, 3061/48, 5299/1, 3006, 3193, 3061/42, 3196, 5300/1, 3061/16, 3007, 3061/46, 3061/15, 3191, 3174/6, 3061/9, 3061/10, 3170, 3048/1, 3048/14, 2296/2, 2296/4, 5299/1, 2296/5, 2296/6, 1370/1, 1371/1, 5291, 1389, 1372/2, 1390, 1391, 1392, 5299/1, 1394, 1393/1, sve k.o. Makarska-Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. travnja 2020. (četvrtak) u 09,00 sati, na lokaciji Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br.1, II. kat, soba br. 19 (tel: 021 608400, email: urbanizam@makarska.hr).

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VODITELJ ODSJEKA

Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravnog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

makarska logo