31°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava

23.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000153

URBROJ: 2147/01-05-01/2-20-0004

Makarska, 23.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

HR-21000 Split, Poljička cesta 73

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

    zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, prijenos električne energije - SN priključni vod za GTS 20(10)/0,4 kV „VELIKO BRDO 3“, skupina neodređena

na katastarskim česticama oznake k.č.z. 2/1, 3/1, 5288, 18/2, sve k.o. Makarska-Makar (zemljišno-knjižne oznake č.z. 1834/2, 1834/3, 2104/1, 1982/2, sve k.o. Makarska-Makar.

 

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. travnja 2020. (četvrtak) u 10,00 sati, na lokaciji Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, II. kat, soba br.19 (tel.: 021 608400, email: urbanizam@makarska.hr).

 

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

 

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJ ODSJEKA

Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

 

DOSTAVITI:

§  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

    elektronička oglasna ploča

§  ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela

§  mrežna stranica

§  na katastarskoj čestici

§  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

§  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

HR-21000 Split, poljička cesta 73

 

 

makarska logo