12°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Uređenje bujice Puharića potok u Makarskoj uzvodno od kamenog mosta

13.08.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005

URBROJ: 2147/01-05-01/2-18-0003

Makarska, 13.08.2018.

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

- dostavlja se

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - UREĐENJE BUJICE PUHARIĆA POTOK U MAKARSKOJ UZVODNO OD KAMENOG MOSTA

na katastarskoj čestici 5289/1 k.o. Makarska-Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. kolovoza (četvrtak) 2018. u 09,30 sati, na lokaciji Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, II. kat, soba br. 19.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VODITELJ ODSJEKA

 Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

 

makarska logo