16°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac - transportni vod

18.02.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000019

URBROJ: 2147/01-05/2-19-0005

Makarska, 12.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD, d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16I

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-  izgradnju vodno-komunalne infrastrukture Makarske – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  „Biloševac“ s pristupnim putem, podmorskim ispustom i transportnim vodom CS „Plišćevac“ – UPOV „Biloševac“    

-   transportni vod

na katastarskim česticama zemlje 466, 5467, 5465, 5468, 5301, 5303/5, 2756, 5300/1, 5302, 2715, 2772/1, 2762/1, 2763, 5303/4, 2772/2, 2772/3, 2773/1, 2775, 2777/1, 2779/2, 2777/2, 2779/3, 2797/1, 2797/2, 2786/2, 2787, 2785/2, 2784, 2785/1, 5303/2, 5303/3, 5305/2, 2811, 5303/1, 2858, 5305/1, 2860, 2867/2, 2868/8, 5303/9, 2868/4, 2868/3, 2869/1, 2869/2, 5303/8, 2931/3, 2931/1, 5303/7, 2931/2, 2931/9, 2935/2, 2930/2, 2929/4, 2929/2, 2929/1 i 2927 sve  k.o. Makarska-Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26. veljače 2019. godine (utorak) u 09:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske u  Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1.  

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.D. PROČELNIKA

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

makarska logo